Topic Name Description
Topic 1 File TFI mācību laboratoriju nolikums
File Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - apraksts pdf formā
File Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - video
File Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana - videoprezentācija
File Laboratorijas darbs "Zemes magnētiskā lauka pētīšana"
File Laboratorijas darbs 2.5.1. "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru"
File Laboratorijas darbs 2.5.2. Bio-Savāra-Laplasa likuma un superpozīcijas principa pārbaude
File Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana - apraksts
File Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana - videoprezentācija
File RL kedes - darba apraksts
File LABQUEST 2 datu savācēja apraksts
File Junga dubultsprauga - apraksts
File Junga dubultsprauga - video
File Ņūtona gredzeni - apraksts
File Ņūtona gredzeni - video
File Freneļa biprizma
File Difrakcijas režģis - apraksts
File Difrakcijas režģis - video
File Gaismas polarizācija - apraksts
File Gaismas polarizācija - video
File Mali_likums.pdf
File Laboratorijas darbs - Fotoefekts - apraksts
File Laboratorijas darbs - Monohromators - apraksts
File Monohromators video
File Stjudenta_koeficienti.pdf
File Tabulas.pdf
Topic 2 File Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks I"
SATURS:

3.3. Magnētiskais lauks
3.3.1. Magnētiskais lauks vakuumā
3.3.1.1. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Ampēra likums
3.3.1.2. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Magnētiskā indukcija
3.3.1.3. Ampēra spēks
3.3.1.4. Kustošu lādiņu magnētiskais lauks
3.3.1.5. Lorenca spēks
3.3.1.6. Lādētu daļiņu kustība homogēnā magnētiskajā laukā
File Videolekcija "Magnētiskais lauks"
File Mācību filma "Elektrisko strāvu magnētiskā mijiedarbība "
File Mācību filma "Pastāvīgo strāvu un magnētu radītie magnētiskie lauki"
File Mācību filma "Lādētu daļiņu kustība magnētiskajā laukā "
File Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā
File Alfa daļiņas kustība elektriskajā un magnētiskajā laukā
File Lādētas daļiņas kustība pa spirāli
Topic 3 File Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks II"
SATURS:

3.3.2. Strāvu magnētiskais lauks
3.3.2.1. Bio-Savāra-Laplasa likums strāvas elementam
3.3.2.2. Bio-Savāra-Laplasa likuma pielietojumi
3.3.2.3. Magnētiskās indukcijas vektora cirkulācija
3.3.2.4. Solenoīda radītais magnētiskais lauks
3.3.2.5. Magnētiskā lauka indukcijas vektora plūsma
3.3.2.6. Strāvas kontūra pārvietošanas darbs magnētiskajā laukā
File Magnētiskais lauks - Bio-Savāra-Laplasa likums videolekcija
File Videolekcija "Gausa teorēma magnētiskā lauka indukcijai"
File Paralēli strāvas vadi
File Darbs magnētiskajā laukā
File Taisnstūra un pusriņķa vada magnētiskais lauks
Topic 4 File Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks vielā"
SATURS:
3.3.3. Magnētiskais lauks vielā
3.3.3.1. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība
3.3.3.2. Jēdziens par elementārstrāvām
3.3.3.2.1. Elektrona orbitālais magnētiskais moments
3.3.3.2.2. Elektrona spina magnētiskais moments
3.3.3.2.3. Atoma magnētiskais moments
3.3.3.3. Vielas magnetizācija
3.3.3.4. Magnētiskā caurlaidība
3.3.3.5. Magnētiskā lauka intensitāte
3.3.3.6. Diamagnētisms
3.3.3.7. Paramagnētisms
3.3.3.8. Feromagnētisms
3.3.3.8.1. Magnētiskā histerēze
File Videolekcija "Vielas magnētiskās īpašības"
File Videolekcija "Dia-, para-, un feromagnētiķi"
File Magnētiskā lauka indukcijas plūsma
File Magnētizācijas vektora noteikšana
File Solenoīds ar dzelzs serdi
Topic 5 File Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskā indukcija"
3.3.4. Elektromagnētiskā indukcija
3.3.4.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas eksperimenti
3.3.4.2. Elektromagnētiskās indukcijas likumi
3.3.4.2.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums
3.3.4.2.2. Lenca likums
3.3.4.2.3. Elektromagnētiskās indukcijas likums
3.3.4.3. Elektromagnētiskās indukcijas likuma izskaidrojums no enerģijas nezūdamības likuma viedokļa
3.3.4.4. Dažas atsevišķas elektromagnētiskās indukcijas izpausmes un lietojumi
3.3.4.4.1. EDS ģenerators
3.3.4.4.2. Fuko strāvas
3.3.4.4.3. Skinefekts
3.3.4.5. Pašindukcija
3.3.4.5.1. Ieslēgšanas un izslēgšanas strāvas
3.3.4.6. Savstarpēja indukcija (mijindukcija)
3.3.4.6.1. Transformators
3.3.4.7. Magnētiskā lauka enerģija
File Videolekcija "Elektromagnētiskā indukcija"
File Mācību filma "Elektromagnētiskā indukcija I. Faradeja eksperimenti "
File Mācību filma "Elektromagnētiskā indukcija II. Lenca likums. Fuko strāvas."
File Indukcijas EDS
File Izslēgšanas strāvas
File Solenoīda induktivitāte un enerģija
Topic 6 File Konspekts lekcijai "Maksvela vienādojumi"
SATURS:

3.3.5. Maksvela vienādojumi
3.3.5.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma vispārinājums
3.3.5.2. Nobīdes strāva
3.3.5.3. Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā forma
3.3.5.4. Elektromagnētiskā lauka elektriskās un magnētiskās komponentes relatīvais raksturs
File Videolekcija "Maksvela vienādojumi"
File Otrais Maksvela vienādojums, nobīdes strāva
File Mijindukcija
Topic 7 File Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskās svārstības"
SATURS:

3.3.6. Elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.1. Svārstību kontūrs
3.3.6.2. Elektromagnētisko svārstību procesa apraksts
3.3.6.3. Harmoniskās elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.3.1. Harmonisku elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.3.2. Spriegums un strāvas stiprums svārstību kontūrā
3.3.6.3.3. Svārstību kontūra enerģija
3.3.6.4. Rimstošas elektromagnētiskā svārstības
3.3.6.4.1. Rimstošu elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.4.2. Spriegums un strāvas stiprums CLR svārstību kontūrā
3.3.6.4.3. Rimstošu elektromagnētisko svārstību relaksācijas laiks un rimšanas logaritmiskais dekrements
3.3.6.5. Uzspiestas elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.5.1. Uzspiestu elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.5.2. Aktīvās pretestības R kontūrs
3.3.6.5.3. Kapacitātes C kontūrs
3.3.6.5.4. Induktivitātes L kontūrs
3.3.6.5.5. Virknē slēgtu elementu C, L un R kontūrs
3.3.6.5.6. Rezonanse
3.3.6.5.7. C, L un R kontūra aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda
File Videolekcija "Harmoniskās un rimstošās elektromagnētiskās svārstības"
File Videolekcija: "Uzspiestas elektromagnētiskās svārstības"
File Mācību filma "Teslas transformators"
File Rimstošas elektromagnētiskas svārstības
File Harmoniskas elektromagnētiskas svārstības
File Maiņstrāvas ķēde
Topic 8 File Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskie viļņi"
File Videolekcija "Elektromagnētisko viļņu vienādojums"
File Videolekcija "Elektromagnētisko viļņu enerģija un impulss"
File Mācību filma "Elektromagnētiskie viļņi "
File Mācību filma "Elektromagnētisko viļņu īpašības "
File Elektromagnētiskā viļņa absorbcija
File Elektromagnētiskā viļņa impulss
File Monohromatisks elektromagnētiskais vilnis
Topic 9 Folder Konspekts lekcijai "Gaismas interference I"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas interferencei.

Konspekts sastāv no četrām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:

6.1. Gaismas interference

6.1.1. Jēdziens par gaismas viļņu interferenci un koherenci.

6.1.2. Koherentu gaismas viļņu iegūšanas paņēmieni
6.1.2.1. Junga dubultsprauga
6.1.2.2. Freneļa biprizma
6.1.2.3. Freneļa spoguļi
6.1.2.4. Loida spogulis
6.1.2.5. Pola iekārta

6.1.3. Interferences maksimumu un minimumu nosacījumi

6.1.4. Koherence laikā un koherence telpā
6.1.4.1. Koherence laikā
6.1.4.2. Koherence telpa
File Videolekcija "Gaismas interferences nosacījumi"
File Videolekcija "Koherentu gaismas viļņu iegūšanas paņēmieni."
File Videolekcija "Interferences maksimumu un minimumu nosacījumi."
File Videolekcija "Koherence laikā un telpā."
File Koherence laikā un telpā
File Junga dubultsprauga
Topic 10 Folder Konspekts lekcijai "Gaismas interference II"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas interferencei un tās pielietojumiem.

Konspekts sastāv no divām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:

6.1.5. Gaismas interference plānās caurspīdīgās kārtiņās

6.1.5.1. Plakanparalēla kārtiņa
6.1.5.2. Ķīļveida kārtiņa
6.1.5.3. Ņūtona gredzeni

6.1.6. Interferometri

6.1.6.1. Maikelsona interferometrs
6.1.6.2. Žamēna interferometrs

6.1.7. Daži interferences lietojuma piemēri

6.1.7.1.Optisko elementu dzidrināšana
6.1.7.2. Interferences spoguļi un gaismas filtri
6.1.7.3. Virsmas apstrādes kvalitātes pārbaude
6.1.7.4. Gaismas laušanas koeficienta noteikšana
6.1.7.5. Gaismas viļņa garuma un sfēriskas virsmas rādiusa noteikšana
6.1.7.6. Precīza garuma noteikšana
6.1.7.7. Precīza leņķa noteikšana
File Videolekcija "Interference plānās kārtiņās"
File Videolekcija "Interferences lietošanas piemēri"
File Interference plakanparalēlā kārtiņā
File Ņūtona gredzeni
File Interference ķīļveida kārtiņā
Topic 11 Folder Konspekts lekcijai "Gaismas difrakcija"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas difrakcijai un tās pielietojumiem.

Konspekts sastāv no divām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:
6.2. Gaismas difrakcija
6.2.1. Gaismas difrakcijas veidi

6.2.2. Heigensa – Frenela princips

6.2.3. Frenela zonu metode (difraģētās gaismas intensitātes aprēķināšanai)

6.2.4. Gaismas difrakcija apaļā caurumā un ap apaļu disku
6.2.4.1. Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma
6.2.4.2. Difrakcijas aina aiz apaļa diska

6.2.5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā

6.2.6. Difrakcijas režģis

6.2.7. Rentgenstaru difrakcija

6.2.8. Gaismas difrakcijas pielietojumi
6.2.8.1. Optisko ierīču izšķiršanas spēja
6.2.8.2. Hologrāfija
File Videolekcija "Gaismas difrakcija"
File Videolekcija "Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma un apaļa diska"
File Videolekcija "Optisko ierīču izšķiršanas spēja"
File Videolekcija "Gaismas difrakcija šaurā spraugā. Difrakcijas režģi."
File Mācību filma "Hologrāfija"
File Difrakcija šaurā spraugā
File Difrakcijas režģis
File Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma
File Zonu plate
File Tālskatis
File Rentgenstaru difrakcija
File Difrakcijas režģa leņķiskā dispersija
File Difrakcijas aina aiz apaļa diska
Topic 12 File Gaismas polarizācija
File Videolekcija "Polarizētās gaismas īpašības"
File Videolekcija "Gaismas dubultlaušana"
File Videolekcija "Polarizētas gaismas interference"
File Mācību filma "Gaismas polarizācija "
File Malī likums
File Brūstera likums
Topic 13 File Konspekts lekcijai "Gaismas dispersija un absorbcija"
Lekcijas saturs:

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija
6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija
6.4.2. Gaismas dispersijas elektronu teorija
6.4.3. Gaismas absorbcija
6.4.4. Gaismas dispersijas un absorbcijas pielietojumi tehnikā
File Videolekcija "Gaismas dispersija"
File Videolekcija "Gaismas absorbcija"
File Videolekcija "Gaismas dispersijas un absorbcijas pielietojumi"
File Prizmas izšķiršanas spēja.
File Dispersijas elektronu teorija.
File Gaismas absorbcija. Bugēra likums.
File Gaismas absorbcija.
Topic 14 File Konspekts lekcijai "Termiskais starojums"
4.2. Kvantu optika
4.2.1. Termiskais starojums
4.2.1.1. Izstarošanas (emisijas) un absorbcijas spēja
4.2.1.2. Kirhofa likums
4.2.1.3. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā
4.2.1.4. Stefana – Bolcmaņa likums
4.2.1.5. Vīna pārbīdes likums
4.2.1.6. Kvantu hipotēze un Planka formula
4.2.1.7. Optiskā pirometrija
File Videolekcija "Termiskais starojums"
File Mācību filma "Kirhofa likums termiskajam starojumam"
File Stefana - Bolcmana likums
File Vīna pārbīdes likums
File Planka formula
Topic 15 File Konspekts lekcijai "Gaismas korpuskulārās īpašības"
SATURS:

4.2.2. Gaismas korpuskulārās īpašības
4.2.2.1. Ārējais fotoefekts un tā likumi
4.2.2.2. Einšteina vienādojums
4.2.2.3. Fotoefekta izmantošana
4.2.2.4. Fotoni
4.2.2.5 Gaismas spiediens
4.2.2.6. Komptona efekts
4.2.2.7. Elektromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā vienība
File Videolekcija "Fotoefekts"
File Videolekcija "Gaismas spiediens. Komptona efekts"
File Mācību filma "Ārējais fotoefekts "
File Fotoni
File Einšteina formula ārējam fotoefektam
File Komptona efekts
Topic 16 File Konspekts lekcijai "Kvantu mehānikas elementi"
Saturs:

5. Kvantu mehānikas elementi
5.1. De Brojī viļņi
5.1.1. De Brojī hipotēze
5.1.2. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību eksperimentālais apstiprinājums
5.1.3. De Brojī viļņu raksturs
5.2. Viļņu funkcija
5.3. Nenoteiktību sakarība
5.3.1. Heizenberga nenoteiktību sakarība impulsam un koordinātei
5.3.2. Heizenberga nenoteiktību sakarība enerģijai un laikam
5.4. Šrēdingera vienādojums
5.4.1. Šrēdingera vienādojums nestacionāriem stāvokļiem
5.4.2. Stacionārais Šrēdingera vienādojums.
5.5. Daļiņa homogēnā dziļā taisnstūrveida potenciālā bedrē
5.6. Klasiskās mehānikas un kvantu mehānikas rezultātu salīdzinājums
5.6. Lineārs harmonisks oscilators
File Videolekcija "De Broji viļņi. Heizenberga nenoteiktību sakarība"
File Videolekcija "Daļiņa potenciālā bedrē"
File Mācību filma "Elektronu difrakcija"
File De Broji viļņi
File Heizenberga nenoteiktība
File Daļiņa potenciālā bedrē
Topic 17 File Konspekts lekcijai "Atomfizikas elementi"
SATURS:
6. Atomfizikas elementi
6.1. Atoma uzbūves modeļi
6.2. Bora teorija
6.3. Ūdeņraža atoms kvantu mehānikā
File Videolekcija "Atomfizikas elementi"
File Ūdeņraža atoma spektrs
File Ūdeņražveidīgie joni
File Bora postulāti
Topic 18 File Konspekts lekcijai "Gaismas emisija un absorbcija atomā"
6.4. Gaismas emisija un absorbcija atomā
6.4.1. Gaismas absorbcija un spontānais starojums
6.4.2. Gaismas uzspiestais (inducētais) starojums
6.4.3. Lāzeri
6.4.4. Luminiscence
File Videolekcija "Gaismas absorbcija un emisija atomā"
File Mācību filma "Luminiscence gāzēs un cietvielās"
File Mācību filma "Luminiscence gāzēs un cietvielās II"
File Lāzera starojums
File Rubīna lāzers
File Luminiscence
Topic 19 File Konspekts lekcijai "Cietvielu kvantu fizikas elementi"
SATURS:

7. Cietvielu kvantu fizikas elementi
7.1. Enerģētisko zonu veidošanās kristālos
7.2. Elektronu sadalījums pa enerģijas zonām
7.3. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un dielektriķos no zonu teorijas viedokļa
7.4. Kvazidaļiņas – vadītspējas elektroni un caurumi
7.5. Efektīvā masa
7.6. Jēdziens par Boze – Einšteina un Fermi – Dīraka kvantu statistikām
7.7. Metālu vadītspējas kvantu teorija
File Videolekcija "Cietvielu kvantu fizikas elementi"
File Videolekcija "Elektronu zonu teorija"
File Fermi - Dīraka sadalījums
File Elektronu kustīgums
File Elektronu dreifa ātrums
Topic 20 File Konspekts lekcijai "Pusvadītāju fizikas elementi"
SATURS:

7.8. Pusvadītāju vadītspēja
7.8.1. Pusvadītāju pašvadītspēja
7.8.2. Pusvadītāju piejaukumvadītspēja
7.9. Kontaktparādības
7.10. Pusvadītāju elektroniskās ierīces
7.10.1. Pusvadītāju diodes
7.10.2. Tranzistori (pusvadītāju triodes)
7.10.3. Pusvadītāju termoelementi
7.10.4. Fotoparādības pusvadītājos
File Videolekcija "Cietu ķermeņu kontaktparādības"
File Videolekcija "Pusvadītāju zonu teorija"
File Mācību filma "Pusvadītāju īpašības"
File Mācību filma "p-n pāreju īpašības "
File Mācību filma "Peltjē efekts pusvadītājos "
File Ge vadītspēja
File Iekšējais fotoefekts
File Pusvadītāju termo EDS
Topic 21 File Konspekts lekcijai "Kodolfizikas pamati"
SATURS:

8. Atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikas elementi
8.1. Atoma kodols
8.1.1. Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi
8.1.2. Nuklonu mijiedarbība
8.1.3. Saites enerģija un kodola masas defekts
8.2. Radioaktivitāte un tās veidi
8.2.1. Alfa, beta, gamma starojuma likumi un rašanās mehānismi
8.2.2. Radioaktīvās sabrukšanas likums
8.2.3. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā iedarbība
File Videolekcija "Kodola uzbūve"
File Videolekcija "Radioaktivitāte"
File Radioaktīvās sabrukšanas likums
File Kodola radioaktīvās pārvēršanās procesi
File Kodola masas defekts
Topic 22 File Konspekts lekcijai "Kodolreakcijas un nezūdamības likumi"
File Videolekcija "Kodolreakcijas"
File Videolekcija "Elementārdaļiņas"
File Elektrona un pozitrona pāris
File Kodolreakcijas
File Lādiņa un masas attiecība