Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie,ētiskie un kultūras aspekti. Izskaidrota saskarsmes procesa būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi ietekmējošie faktori. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības grupā. Skaidroti komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības augstskolā. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana. Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi. Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības etiķete un normas. Personas ārējā tēla veidošana.