Pieejamie kursi

Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki(1),20/21-R

Studiju kursā tiek apskatīti dažādu operētājsistēmu un tīmekļa lietojumprogrammatūras uzbūves principi, programmatūru mijiedarbības, automatizēšanas un vadības metodoloģijas, izmantojot skriptu valodas. Kursā ir sniegts ievads skriptu programmēšanas paradigmā, apskatītas un praktiski aprobētas vairākās skriptu valodas, kas tiek izmantotas Microsoft, Unix un tīmekļa lietojumprogrammatūrās. Kursā ir apskatīta lietojumprogrammatūras darba organizēšana, iebūvēto līdzekļu komponentu mijiedarbība un programmatūras darbības automatizēšana, izmantojot VBA un JavaScript valodas. Skriptu valodu kontekstā tiek apskatītas funkcijas, procedūras, masīvi, simbolu virknes, teksta datnes un objekti.

Operētājsistēmas(1),16/17-P

Priekšmets aptver padziļinātu teoretisko materiālu par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Tiek apskatīta OS struktūra, svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principi, kā arī iztirzāta būtiskāko OS apakšsistēmu darbība – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldība. Tiek dots mūsdienu OS pārskats.

Mūsdienu datoru arhitektūra(1),19/20-R

Datoru arhitektūras attīstības tendences; jaunākie procesori un datu pārraides maģistrāles un tajos izmantotie risinājumi.Datoru arhitektūras attīstības vispārējās tendences un būtiskākie risinājumi; jaunākie datorsistēmu izveidei domātie funkcionālie mezgli un standarta funkcijas. Serveru un klasteru arhitektūras attīstības tendences. Procesoru un multiprocesoru platformu un starpprocesoru savienojumu veiktspējas analīze. Multivides procesoru veidi.

Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija(1),22/23-P

Studiju kurss ir domāts lai iepazīstinātu studentus ar matemātisko paketi MATLAB. Tiek aplūkotas šādas tēmas: simboliskā un ciparu tehniskā skaitļošana, tehniskā skaitļošana un programmēšana MATLAB (ML) programmēšana, darbs ar matricām, grafikiem, lineāru vienādojumu sistēmu, aproksimācija, interpolācija un skaitliskā integrēšana.

Fizikālā organiskā ķīmija(1),21/22-R

Studiju kurss parāda, kā piemērot termodinamikas un kinētikas teorētiskos pamatprincipus, lai noteiktu un izprastu organisko savienojumu reakciju mehānismus, reakcijas rezultātu un selektivitāti. Studiju kursā tiek apskatīti pamati kvantu ķīmiskajiem aprēķiniem, kurus lieto vielu konformēru līdzsvara un reakcijas pārejas stāvokļu noteikšanai. Tāpat studiju kurss sniedz ieskatu nekovalentās saistīšanās noteikšanai, kas ir pamatā liganda-proteīna dokingam medicīnas ķīmijas vajadzībām.

Lietišķo kompozīciju veidošana(1),21/22-P

Attēlu kompozīcijas plānošana paredzamajam lietojumam (drukāšanai, apgleznošanai) izvēle. Attēla saskaņošana. Attēlu veidošana. Attēlu veidošanas tehnoloģijas. Objektu un tā izgatavošanas tehnoloģija. Dizainu prezentācija dažādās stadijās.

Fizika(2),22/23-R

Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie starpdisciplinārie zinātnes virzieni – biofizika, materiālzinātne, fizikāla ķīmija. Fizika ir arī inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas attīstības ir atkarīgs ražošanas tehniskais līmenis. Tas viss norāda uz to, ka studiju kursam tehniskajā universitātē ir īpaša nozīme. Studiju kurss ir inženiera teorētiskās sagatavotības fundamentāla bāze, bez kuras inženiera tālāka veiksmīga darbība nav iespējama. Studiju kurss sniedz uz augstskolas matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas mehānikā, molekulārā fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu un kvantu optikā, kvantu mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikā. Studiju kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas un eksperimentu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.
Studiju kurss sastāv no lekcijām, laboratorijas darbiem un ar praktiskajiem darbiem problēmuzdevumu risināšanā.

Fizika(2),21/22-P

Studiju kurss ir paredzēts inženierzinātņu studiju programmu studentiem, kuri ir apguvuši fiziku vidusskolas līmenī un augstākās matemātikas kursu. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajām nodarbībām un laboratorijas darbiem. Studiju kurss sniedz uz augstskolas matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas mehānikā, molekulārā fizikā un termodinamikā, elektromagnētismā, viļņu un kvantu optikā, kvantu mehānikā, cietvielu fizikā, atomfizikā, atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikā. Kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas.

Inženierķīmija(1),20/21-P

Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. Līdzsvars. Reakciju ātrumi. Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara maiņa. Gāzveida, šķidras un cietas vielas. Gaiss. Kritiskā temperatūra un spiediens. Superkritiskas parādības. Dispersas sistēmas un šķīdumi. Ūdens. Skābes un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. Metāli. Supravadītāji. Ķīmiskie strāvas avoti. Metālu korozija. Organiskie savienojumi. Polimēri. Fosilās un alternatīvās degvielas. Molekulārā elektronika un molekulārās mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji. Saistvielas. Radioaktivitāte.

Vides pārvaldības sistēmas materiālu ražošanā(1),20/21-P

Studenti iegūst zināšanas par tīrākas ražošanas principiem, vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 14001 un EMAS. Vides likumdošanas akti. Vides pārskata veikšana. Integrētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas, to izveide. Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei.