Pieejamie kursi

Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki(1),20/21-R

Studiju kursā tiek apskatīti dažādu operētājsistēmu un tīmekļa lietojumprogrammatūras uzbūves principi, programmatūru mijiedarbības, automatizēšanas un vadības metodoloģijas, izmantojot skriptu valodas. Kursā ir sniegts ievads skriptu programmēšanas paradigmā, apskatītas un praktiski aprobētas vairākās skriptu valodas, kas tiek izmantotas Microsoft, Unix un tīmekļa lietojumprogrammatūrās. Kursā ir apskatīta lietojumprogrammatūras darba organizēšana, iebūvēto līdzekļu komponentu mijiedarbība un programmatūras darbības automatizēšana, izmantojot VBA un JavaScript valodas. Skriptu valodu kontekstā tiek apskatītas funkcijas, procedūras, masīvi, simbolu virknes, teksta datnes un objekti.

Operētājsistēmas(1),16/17-P

Priekšmets aptver padziļinātu teoretisko materiālu par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Tiek apskatīta OS struktūra, svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principi, kā arī iztirzāta būtiskāko OS apakšsistēmu darbība – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldība. Tiek dots mūsdienu OS pārskats.

Mūsdienu datoru arhitektūra(1),19/20-R

Datoru arhitektūras attīstības tendences; jaunākie procesori un datu pārraides maģistrāles un tajos izmantotie risinājumi.Datoru arhitektūras attīstības vispārējās tendences un būtiskākie risinājumi; jaunākie datorsistēmu izveidei domātie funkcionālie mezgli un standarta funkcijas. Serveru un klasteru arhitektūras attīstības tendences. Procesoru un multiprocesoru platformu un starpprocesoru savienojumu veiktspējas analīze. Multivides procesoru veidi.

Fizikālā organiskā ķīmija(1),21/22-R

Studiju kurss parāda, kā piemērot termodinamikas un kinētikas teorētiskos pamatprincipus, lai noteiktu un izprastu organisko savienojumu reakciju mehānismus, reakcijas rezultātu un selektivitāti. Studiju kursā tiek apskatīti pamati kvantu ķīmiskajiem aprēķiniem, kurus lieto vielu konformēru līdzsvara un reakcijas pārejas stāvokļu noteikšanai. Tāpat studiju kurss sniedz ieskatu nekovalentās saistīšanās noteikšanai, kas ir pamatā liganda-proteīna dokingam medicīnas ķīmijas vajadzībām.

Inženierķīmija(1),20/21-P

Termodinamika. Reakcijas siltumefekts. Degvielas. Patvaļīgi procesi. Līdzsvars. Reakciju ātrumi. Detonācija. Reakcijas ātruma un līdzsvara maiņa. Gāzveida, šķidras un cietas vielas. Gaiss. Kritiskā temperatūra un spiediens. Superkritiskas parādības. Dispersas sistēmas un šķīdumi. Ūdens. Skābes un bāzes. pH. Ūdens sagatavošana. Metāli. Supravadītāji. Ķīmiskie strāvas avoti. Metālu korozija. Organiskie savienojumi. Polimēri. Fosilās un alternatīvās degvielas. Molekulārā elektronika un molekulārās mašīnas. Nemetāli. Silīcijs. Pusvadītāji. Saistvielas. Radioaktivitāte.

Vides pārvaldības sistēmas materiālu ražošanā(1),20/21-P

Studenti iegūst zināšanas par tīrākas ražošanas principiem, vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 14001 un EMAS. Vides likumdošanas akti. Vides pārskata veikšana. Integrētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas, to izveide. Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei.

Mārketings un digitālā transformācija(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par digitālās transformācijas ietekmi uzņēmējdarbības vides, mārketinga un organizācijas komunikācijas efektīvu attīstību.

Pedagoģija(1),16/17-R

Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties idejām.

Ģeodēzija arhitektiem(1),18/19-P

Mācību priekšmets „Ģeodēzija arhitektiem” iepazīstina ar Zemes zinātņu vispārīgām sakarībām, koordinātu sistēmu veidošanu, Zemes un apvidus kartogrāfisko attēlu veidošanu gan sīkā, gan lielā mērogā. Ģeodēzija aptver plašu praktisku pielietojumu loku – plānošanu, projektēšanas un būvniecību darbu nodrošināšanu, fotogrammetriju, u.c. zinātņu sfēras. Ģeodēzijas praktiskā puse ietver gan tehnisku, gan augstas precizitātes mērījumu veikšanu, to analītisku apstrādi un rezultātu analīzi.

Rūpniecības krāsnis(1),15/16-R

Studiju priekšmets „Rūpniecības krāsnis” aptver sekojošas tēmas: Augsttemperatūru siltumtehnoloģiskie procesi, to raksturojums, klasifikācija. Rūpniecības krāsnis, principiālās shēmas, klasifikācija, tehniskās konstrukcijas. Siltumizolācijas materiāli. Kurināmā veidi. Krāsns materiālā bilance un siltuma bilance. Darbības efektivitātes rādītāji. Degļi un degšanas kameras. Enerģijas racionāla izmantošana. Krāsns aerodinamiskais un siltumtehniskais aprēķins.

Palīdzība par Meklēt kursus