Available courses

Operētājsistēmas(1),16/17-P

Priekšmets aptver padziļinātu teoretisko materiālu par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Tiek apskatīta OS struktūra, svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principi, kā arī iztirzāta būtiskāko OS apakšsistēmu darbība – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldība. Tiek dots mūsdienu OS pārskats.

Pedagoģija(1),16/17-R

Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties idejām.

Ģeodēzija arhitektiem(1),18/19-P

Mācību priekšmets „Ģeodēzija arhitektiem” iepazīstina ar Zemes zinātņu vispārīgām sakarībām, koordinātu sistēmu veidošanu, Zemes un apvidus kartogrāfisko attēlu veidošanu gan sīkā, gan lielā mērogā. Ģeodēzija aptver plašu praktisku pielietojumu loku – plānošanu, projektēšanas un būvniecību darbu nodrošināšanu, fotogrammetriju, u.c. zinātņu sfēras. Ģeodēzijas praktiskā puse ietver gan tehnisku, gan augstas precizitātes mērījumu veikšanu, to analītisku apstrādi un rezultātu analīzi.

Rūpniecības krāsnis(1),15/16-R

Studiju priekšmets „Rūpniecības krāsnis” aptver sekojošas tēmas: Augsttemperatūru siltumtehnoloģiskie procesi, to raksturojums, klasifikācija. Rūpniecības krāsnis, principiālās shēmas, klasifikācija, tehniskās konstrukcijas. Siltumizolācijas materiāli. Kurināmā veidi. Krāsns materiālā bilance un siltuma bilance. Darbības efektivitātes rādītāji. Degļi un degšanas kameras. Enerģijas racionāla izmantošana. Krāsns aerodinamiskais un siltumtehniskais aprēķins.

Augstākās matemātikas pamati

Priekšmets paredzēts visu specialitāšu 1. kursa studentiem. Tas satur šādas augstākās matemātikas nodaļas: lineārās algebras elementi, analītiskā ģeometrija plaknē, ievads matemātiskajā analīzē, funkcijas atvasinājums, nenoteiktais integrālis, noteiktais integrālis, vairāku argumentu funkciju atvasināšana, varbūtību teorijas elementi. Minēto nodaļu viela izklāstīta vienkāršotā variantā.

Informācijpratības kurss : RTU Zinātniskā bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā ikvienam - studentam, mācībspēkam vai interesentam - patstāvīgai informācijas ieguvei e-kursu par bibliotēkas pakalpojumu un dažādu informācijas resursu izmantošanas iespējām 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. E-kurss veidots kā informācijpratības kurss, kuru apgūstot, lietotājs iegūs informācijas prasmes: spēju sameklēt, piekļūt un izgūt nepieciešamo informāciju.

Matemātikas papildnodaļas

Kurss paredzēts BF, DITF, EEF, ETF, MLĶF, TMF 2. kursa studentiem

Materiālzinības

Mācību materiāli priešmetos: ĶPI104, ĶPI103, REA103

Help with Search courses