Available courses

Advanced Computer Architecture(1),19/20-R

Datoru arhitektūras attīstības tendences; jaunākie procesori un datu pārraides maģistrāles un tajos izmantotie risinājumi.Datoru arhitektūras attīstības vispārējās tendences un būtiskākie risinājumi; jaunākie datorsistēmu izveidei domātie funkcionālie mezgli un standarta funkcijas. Serveru un klasteru arhitektūras attīstības tendences. Procesoru un multiprocesoru platformu un starpprocesoru savienojumu veiktspējas analīze. Multivides procesoru veidi.

Operating Systems(1),16/17-P

Priekšmets aptver padziļinātu teoretisko materiālu par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Tiek apskatīta OS struktūra, svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principi, kā arī iztirzāta būtiskāko OS apakšsistēmu darbība – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldība. Tiek dots mūsdienu OS pārskats.

Marketing and Digital Transformation(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par digitālās transformācijas ietekmi uzņēmējdarbības vides, mārketinga un organizācijas komunikācijas efektīvu attīstību.

Pedagogy(1),16/17-R

Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties idejām.

Geodesy for Architects(1),18/19-P

Mācību priekšmets „Ģeodēzija arhitektiem” iepazīstina ar Zemes zinātņu vispārīgām sakarībām, koordinātu sistēmu veidošanu, Zemes un apvidus kartogrāfisko attēlu veidošanu gan sīkā, gan lielā mērogā. Ģeodēzija aptver plašu praktisku pielietojumu loku – plānošanu, projektēšanas un būvniecību darbu nodrošināšanu, fotogrammetriju, u.c. zinātņu sfēras. Ģeodēzijas praktiskā puse ietver gan tehnisku, gan augstas precizitātes mērījumu veikšanu, to analītisku apstrādi un rezultātu analīzi.

Industrial Furnaces(1),15/16-R

Studiju priekšmets „Rūpniecības krāsnis” aptver sekojošas tēmas: Augsttemperatūru siltumtehnoloģiskie procesi, to raksturojums, klasifikācija. Rūpniecības krāsnis, principiālās shēmas, klasifikācija, tehniskās konstrukcijas. Siltumizolācijas materiāli. Kurināmā veidi. Krāsns materiālā bilance un siltuma bilance. Darbības efektivitātes rādītāji. Degļi un degšanas kameras. Enerģijas racionāla izmantošana. Krāsns aerodinamiskais un siltumtehniskais aprēķins.

Help with Search courses