In the contemporary world, proofreaders and copyeditors are required not only in the academic and research environment, but also in the corporate business environment. The study course is designed to provide students with the skills and knowledge to work as professional writers, proofreaders, and copyeditors. Within the framework of the course, students develop their research and critical thinking skills in writing, editing and publishing projects, acquire editorial principles and writing strategies in both print and digital media, as well as study the scientific publication life-cycle model. Students also develop awareness of industry standards and requirements, and gain knowledge of designing and developing documents.
Topics covered by the course include: the object of research of e-pedagogy, its essence; development of pedagogical competences to be applied in working with digital media and technologies; digital identities, their development; learning through Internet; pedagogic-didactic implications of Internet use; internet as a learning medium; didactics of vocational education.
This course provides an introduction to the research field of digital humanities (“DH”), where humanistic inquiry meets digital technology. We will investigate the emerging field of digital humanities by examining the activities, platforms, tools, projects, and critical perspectives that constitute its current core practices. The focus within given course is on thorough comprehension and detailed analysis of the basic components of a digital project and on how the decisions we make at any point in a project affect the outcome. Within the framework of the given course we will observe the difference between the world as we experience it and the world as the computer can capture it. The course will explore such conceptual issues as digital mapping, text analysis, information visualization, interface and metadata and network analysis. On the completion of the study course the students will become familiar with the main concepts and various digital tolls applicable to conduct research in the given field. Discussions and workshops assume no prior knowledge of the field or preexisting technical or linguistic and/or social competencies.
Mūsdienās ir liels pieprasījums pēc korektoriem un redaktoriem ne tikai akadēmiskajā un zinātniskajā vidē, bet arī komercsabiedrību vidū. Studiju kurss ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas rakstnieku, korektoru un redaktoru profesionālajā darbā. Studiju kursa ietvaros studenti pilnveido savas zinātniskās pētniecības un kritiskās domāšanas prasmes, izstrādājot, rediģējot un publicējot dažāda veida projektus, iegūst zināšanas par rakstīšanas stratēģijām un rediģēšanas vadlīnijām gan drukātā, gan digitālajā vidē, kā arī iepazīstas ar zinātnisko materiālu publicēšanas procesu. Turklāt studenti gūst priekšstatu par nozares standartiem un prasībām un iegūst zināšanas saistītas ar dokumentu izstrādi.
Kursā tiek apgūti šādi temati: e-pedagoģijas zinātnes priekšmets, tā būtība; pedagoģiskās kompetences veidošana darbam ar digitālajiem medijiem un tehnoloģijām; digitālās identitātes, to veidošana; mācības ar interneta starpniecību; pedagoģiski didaktiskie interneta izmantošanas nosacījumi; internets kā mācību medijs; didaktika profesionālajā izglītībā.
Kursā tiek apgūti šādi temati: e-pedagoģijas zinātnes priekšmets, tā būtība; pedagoģiskās kompetences veidošana darbam ar digitālajiem medijiem un tehnoloģijām; digitālās identitātes, to veidošana; mācības ar interneta starpniecību; pedagoģiski didaktiskie interneta izmantošanas nosacījumi; internets kā mācību medijs; didaktika profesionālajā izglītībā.
Šis kurss sniedz ievadu digitālo humanitāro zinātņu jomā, kur humanitārās zinātnes tiek pētītas kopā ar digitālām tehnoloģijām. Kursa ietvaros tiks studēta novatoriska studiju joma, tiks apskatītas šīs jomas darbības, platformas, rīki, projekti un kritiskās attīstības perspektīvas, kas nosaka šīs jomas šī brīža galveno praksi. Kurss apskatīs tādus konceptuālus jautājumus, kā digitālā kartēšana, teksta analīze, informācijas vizualizācija, interfeiss un metadati un tīkla analīze. Noklausoties studiju kursu, studenti iepazīsies ar galvenajiem konceptiem un dažādiem digitālajiem rīkiem, kurus var pielietot pētījumu veikšanai šajā jomā. Dalībai diskusijās un semināros nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas šajā jomā vai tehniskās vai lingvistiskās un/vai sociālās zināšanas.
Studenti apgūst verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, prasmi nodot informāciju citiem cilvēkiem, prasmi klausīties, pārliecināt, kritiski novērtēt sevi un citus cilvēkus, pareizi novērtēt komunikatīvo situāciju un kontekstu, prasmi izteikt atzinību, runas sagatavošanas tehnikas, iemācas strādāt ar dažāda veida tehnisko aprīkojumu, sagatavot izdales materiālus, aizstāvēt savu viedokļi u.c. Studenti raksta ziņojumus, referātu, tēzes, kopsavilkumus, organizē un vada diskusijas, iesaistās debatēs, simulē prezentācijas utt.
This course provides the skills needed to plan and deliver polished presentations with confidence. Students learn practical techniques to communicate and reinforce their message, allowing them to focus on audience needs and objectives. Students learn how to assess their presentations critically, comprehend the communicative situation and context, prepare visual aids and handouts, and deliver reports using OHP and PowerPoint programme. Students prepare reports, theses, summaries, organize and maintain debates and discussions on various scientific popular, as well as topical professional themes and subjects, etc.