Palīdzība par Meklēt kursus

Ievads adaptronikā(1),Sīlītis Armands,21/22-R

Studiju kurss iepazīstina studentus ar studiju programmu Adaptronika un tajā apgūstamo adaptronisko sistēmu pielietojumu tautsaimniecībā, kas bāzējas uz elektrotehnisko, elektronisko, robotizēto, IKT un adaptīvo sistēmu pamatprincipiem.
Iepazīstināšanai izmanto studentu veidoto nelielas siltumnīcas adaptīvo modeli, izmantojot dažādus pieejamos informācijas avotus, elektroniskos, elektrotehniskos un mikrokontrolleru moduļus.
Studentus iepazīstina ar elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju attīstību, viedām elektrotehnoloģijām, sensoriem, izpildmehānismiem, elektroenerģijas ģenerēšanu, pārvades tīkliem un viedtīkliem, sistēmu elementiem, mikrokontrolleriem, elektrotehnoloģisko molekulu.
Nodarbības satur arī informāciju par viedpalīgiem un e-Veselību. Tiek dota informācija par brīvās izvēles studiju kursiem programmas apguves gaitā.