Kursā “Vertikāli integrēts projekts” (VIP) komandu darba veidā tiek apvienotas mācības un mācībspēku zinātniskā darbība. Studējošie pelna kredītpunktus, bet mācībspēki var izmantot komandu darba projektēšanas un pētniecības rezultātus.
VIP kurss ir saistošs dažādu nozaru studējošajiem un ļauj izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību.
Komandas ir:
• multidisciplināras – tiek iesaistīti studējošie no visām fakultātēm;
• vertikāli integrētas – katru semestri studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai;
• ilgtermiņa – visi bakalaura līmenī studējošie projektā drīkst piedalīties līdz pat trim gadiem, bet visi maģistranti un doktoranti drīkst piedalīties visu savu studiju laiku.
The Vertically Integrated Projects (VIP) course unites education and faculty research in a team-based context. VIP students earn academic credits, while faculty benefit from the results of design/discovery of their teams.
VIP attracts students from many disciplines and enables the completion of large-scale design/discovery projects, strengthening and expanding faculty research portfolios.
The teams are:
• multidisciplinary – drawing students from all disciplines on campus;
• vertically-integrated – maintaining a mix of levels of studies each semester, from Bachelor through Doctoral students;
• long-term – each Bachelor student may participate in a project for up to three years and each Master or Doctoral student may participate for the whole duration of their studies.