Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails TFI mācību laboratoriju nolikums
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - apraksts pdf formā
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - video
Mape Laboratorijas darbs 2.3.2 - attālinātai strādāšanai
Fails Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana - videoprezentācija
Fails Laboratorijas darbs "Zemes magnētiskā lauka pētīšana"
Fails Laboratorijas darbs 2.5.1. "Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru"
Mape Laboratorijas darbs 2.5.1 - attālinātai strādāšanai
Fails Laboratorijas darbs 2.5.2. Bio-Savāra-Laplasa likuma un superpozīcijas principa pārbaude
Mape Laboratorijas darbs 2.5.2 - attālinātai strādāšanai
Fails Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana - apraksts
Fails Maiņstrāvas ķēde. Induktivitātes un kapacitātes noteikšana - videoprezentācija
Mape Laboratorijas darbs 2.6 - attālinātai strādāšanai
Fails RL kedes - darba apraksts
Fails LABQUEST 2 datu savācēja apraksts
Fails Junga dubultsprauga - apraksts
Fails Junga dubultsprauga - video
Mape Lab darbs 3.2.1 "Junga dubultsprauga" ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails Ņūtona gredzeni - apraksts
Fails Ņūtona gredzeni - video
Fails Freneļa biprizma
Fails Difrakcijas režģis - apraksts
Fails Difrakcijas režģis - video
Mape Laboratorijas darbs 3.3 - attālinātai strādāšanai
Fails Gaismas polarizācija - apraksts
Fails Gaismas polarizācija - video
Mape Laboratorijas darbs 3.4 - attālinātai strādāšanai
Fails Mali_likums.pdf
Fails Laboratorijas darbs - Fotoefekts - apraksts
Mape Laboratorijas darbs 3.6 - attālinātai strādāšanai
Fails Laboratorijas darbs - Monohromators - apraksts
Fails Monohromators video
Fails Stjudenta_koeficienti.pdf
Fails Tabulas.pdf
Tēma 2 Fails Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks I"
SATURS:

3.3. Magnētiskais lauks
3.3.1. Magnētiskais lauks vakuumā
3.3.1.1. Strāvu magnētiskā mijiedarbība. Ampēra likums
3.3.1.2. Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā. Magnētiskā indukcija
3.3.1.3. Ampēra spēks
3.3.1.4. Kustošu lādiņu magnētiskais lauks
3.3.1.5. Lorenca spēks
3.3.1.6. Lādētu daļiņu kustība homogēnā magnētiskajā laukā
Fails Videolekcija "Magnētiskais lauks"
Fails Mācību filma "Elektrisko strāvu magnētiskā mijiedarbība "
Fails Mācību filma "Pastāvīgo strāvu un magnētu radītie magnētiskie lauki"
Fails Mācību filma "Lādētu daļiņu kustība magnētiskajā laukā "
Fails Strāvas kontūrs magnētiskajā laukā
Fails Alfa daļiņas kustība elektriskajā un magnētiskajā laukā
Fails Lādētas daļiņas kustība pa spirāli
Tēma 3 Fails Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks II"
SATURS:

3.3.2. Strāvu magnētiskais lauks
3.3.2.1. Bio-Savāra-Laplasa likums strāvas elementam
3.3.2.2. Bio-Savāra-Laplasa likuma pielietojumi
3.3.2.3. Magnētiskās indukcijas vektora cirkulācija
3.3.2.4. Solenoīda radītais magnētiskais lauks
3.3.2.5. Magnētiskā lauka indukcijas vektora plūsma
3.3.2.6. Strāvas kontūra pārvietošanas darbs magnētiskajā laukā
Fails Magnētiskais lauks - Bio-Savāra-Laplasa likums videolekcija
Fails Videolekcija "Gausa teorēma magnētiskā lauka indukcijai"
Fails Paralēli strāvas vadi
Fails Darbs magnētiskajā laukā
Fails Taisnstūra un pusriņķa vada magnētiskais lauks
Tēma 4 Fails Konspekts lekcijai "Magnētiskais lauks vielā"
SATURS:
3.3.3. Magnētiskais lauks vielā
3.3.3.1. Magnētiskā lauka un vielas mijiedarbība
3.3.3.2. Jēdziens par elementārstrāvām
3.3.3.2.1. Elektrona orbitālais magnētiskais moments
3.3.3.2.2. Elektrona spina magnētiskais moments
3.3.3.2.3. Atoma magnētiskais moments
3.3.3.3. Vielas magnetizācija
3.3.3.4. Magnētiskā caurlaidība
3.3.3.5. Magnētiskā lauka intensitāte
3.3.3.6. Diamagnētisms
3.3.3.7. Paramagnētisms
3.3.3.8. Feromagnētisms
3.3.3.8.1. Magnētiskā histerēze
Fails Videolekcija "Vielas magnētiskās īpašības"
Fails Videolekcija "Dia-, para-, un feromagnētiķi"
Fails Magnētiskā lauka indukcijas plūsma
Fails Magnētizācijas vektora noteikšana
Fails Solenoīds ar dzelzs serdi
Tēma 5 Fails Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskā indukcija"
3.3.4. Elektromagnētiskā indukcija
3.3.4.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas eksperimenti
3.3.4.2. Elektromagnētiskās indukcijas likumi
3.3.4.2.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likums
3.3.4.2.2. Lenca likums
3.3.4.2.3. Elektromagnētiskās indukcijas likums
3.3.4.3. Elektromagnētiskās indukcijas likuma izskaidrojums no enerģijas nezūdamības likuma viedokļa
3.3.4.4. Dažas atsevišķas elektromagnētiskās indukcijas izpausmes un lietojumi
3.3.4.4.1. EDS ģenerators
3.3.4.4.2. Fuko strāvas
3.3.4.4.3. Skinefekts
3.3.4.5. Pašindukcija
3.3.4.5.1. Ieslēgšanas un izslēgšanas strāvas
3.3.4.6. Savstarpēja indukcija (mijindukcija)
3.3.4.6.1. Transformators
3.3.4.7. Magnētiskā lauka enerģija
Fails Videolekcija "Elektromagnētiskā indukcija"
Fails Mācību filma "Elektromagnētiskā indukcija I. Faradeja eksperimenti "
Fails Mācību filma "Elektromagnētiskā indukcija II. Lenca likums. Fuko strāvas."
Fails Indukcijas EDS
Fails Izslēgšanas strāvas
Fails Solenoīda induktivitāte un enerģija
Tēma 6 Fails Konspekts lekcijai "Maksvela vienādojumi"
SATURS:

3.3.5. Maksvela vienādojumi
3.3.5.1. Faradeja elektromagnētiskās indukcijas likuma vispārinājums
3.3.5.2. Nobīdes strāva
3.3.5.3. Vispārīgā Maksvela vienādojumu sistēma integrālā forma
3.3.5.4. Elektromagnētiskā lauka elektriskās un magnētiskās komponentes relatīvais raksturs
Fails Videolekcija "Maksvela vienādojumi"
Fails Otrais Maksvela vienādojums, nobīdes strāva
Fails Mijindukcija
Tēma 7 Fails Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskās svārstības"
SATURS:

3.3.6. Elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.1. Svārstību kontūrs
3.3.6.2. Elektromagnētisko svārstību procesa apraksts
3.3.6.3. Harmoniskās elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.3.1. Harmonisku elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.3.2. Spriegums un strāvas stiprums svārstību kontūrā
3.3.6.3.3. Svārstību kontūra enerģija
3.3.6.4. Rimstošas elektromagnētiskā svārstības
3.3.6.4.1. Rimstošu elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.4.2. Spriegums un strāvas stiprums CLR svārstību kontūrā
3.3.6.4.3. Rimstošu elektromagnētisko svārstību relaksācijas laiks un rimšanas logaritmiskais dekrements
3.3.6.5. Uzspiestas elektromagnētiskās svārstības
3.3.6.5.1. Uzspiestu elektromagnētisko svārstību diferenciālvienādojums
3.3.6.5.2. Aktīvās pretestības R kontūrs
3.3.6.5.3. Kapacitātes C kontūrs
3.3.6.5.4. Induktivitātes L kontūrs
3.3.6.5.5. Virknē slēgtu elementu C, L un R kontūrs
3.3.6.5.6. Rezonanse
3.3.6.5.7. C, L un R kontūra aktīvā, reaktīvā un pilnā jauda
Fails Videolekcija "Harmoniskās un rimstošās elektromagnētiskās svārstības"
Fails Videolekcija: "Uzspiestas elektromagnētiskās svārstības"
Fails Mācību filma "Teslas transformators"
Fails Rimstošas elektromagnētiskas svārstības
Fails Harmoniskas elektromagnētiskas svārstības
Fails Maiņstrāvas ķēde
Tēma 8 Fails Konspekts lekcijai "Elektromagnētiskie viļņi"
Fails Videolekcija "Elektromagnētisko viļņu vienādojums"
Fails Videolekcija "Elektromagnētisko viļņu enerģija un impulss"
Fails Mācību filma "Elektromagnētiskie viļņi "
Fails Mācību filma "Elektromagnētisko viļņu īpašības "
Fails Elektromagnētiskā viļņa absorbcija
Fails Elektromagnētiskā viļņa impulss
Fails Monohromatisks elektromagnētiskais vilnis
Tēma 9 Mape Konspekts lekcijai "Gaismas interference I"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas interferencei.

Konspekts sastāv no četrām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:

6.1. Gaismas interference

6.1.1. Jēdziens par gaismas viļņu interferenci un koherenci.

6.1.2. Koherentu gaismas viļņu iegūšanas paņēmieni
6.1.2.1. Junga dubultsprauga
6.1.2.2. Freneļa biprizma
6.1.2.3. Freneļa spoguļi
6.1.2.4. Loida spogulis
6.1.2.5. Pola iekārta

6.1.3. Interferences maksimumu un minimumu nosacījumi

6.1.4. Koherence laikā un koherence telpā
6.1.4.1. Koherence laikā
6.1.4.2. Koherence telpa
Fails Videolekcija "Gaismas interferences nosacījumi"
Fails Videolekcija "Koherentu gaismas viļņu iegūšanas paņēmieni."
Fails Videolekcija "Interferences maksimumu un minimumu nosacījumi."
Fails Videolekcija "Koherence laikā un telpā."
Fails Koherence laikā un telpā
Fails Junga dubultsprauga
Tēma 10 Mape Konspekts lekcijai "Gaismas interference II"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas interferencei un tās pielietojumiem.

Konspekts sastāv no divām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:

6.1.5. Gaismas interference plānās caurspīdīgās kārtiņās

6.1.5.1. Plakanparalēla kārtiņa
6.1.5.2. Ķīļveida kārtiņa
6.1.5.3. Ņūtona gredzeni

6.1.6. Interferometri

6.1.6.1. Maikelsona interferometrs
6.1.6.2. Žamēna interferometrs

6.1.7. Daži interferences lietojuma piemēri

6.1.7.1.Optisko elementu dzidrināšana
6.1.7.2. Interferences spoguļi un gaismas filtri
6.1.7.3. Virsmas apstrādes kvalitātes pārbaude
6.1.7.4. Gaismas laušanas koeficienta noteikšana
6.1.7.5. Gaismas viļņa garuma un sfēriskas virsmas rādiusa noteikšana
6.1.7.6. Precīza garuma noteikšana
6.1.7.7. Precīza leņķa noteikšana
Fails Videolekcija "Interference plānās kārtiņās"
Fails Videolekcija "Interferences lietošanas piemēri"
Fails Interference plakanparalēlā kārtiņā
Fails Ņūtona gredzeni
Fails Interference ķīļveida kārtiņā
Tēma 11 Mape Konspekts lekcijai "Gaismas difrakcija"
Šīs lekcijas materiālu konspekti veltīti gaismas difrakcijai un tās pielietojumiem.

Konspekts sastāv no divām daļām. Materiāls domāts patstāvigai lasīšanai, to Jūs varat atvērt savā datorā un pēc vajadzības saglabāt un/ vai izdrukāt.

Lekcijas saturs:
6.2. Gaismas difrakcija
6.2.1. Gaismas difrakcijas veidi

6.2.2. Heigensa – Frenela princips

6.2.3. Frenela zonu metode (difraģētās gaismas intensitātes aprēķināšanai)

6.2.4. Gaismas difrakcija apaļā caurumā un ap apaļu disku
6.2.4.1. Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma
6.2.4.2. Difrakcijas aina aiz apaļa diska

6.2.5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā

6.2.6. Difrakcijas režģis

6.2.7. Rentgenstaru difrakcija

6.2.8. Gaismas difrakcijas pielietojumi
6.2.8.1. Optisko ierīču izšķiršanas spēja
6.2.8.2. Hologrāfija
Fails Videolekcija "Gaismas difrakcija"
Fails Videolekcija "Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma un apaļa diska"
Fails Videolekcija "Optisko ierīču izšķiršanas spēja"
Fails Videolekcija "Gaismas difrakcija šaurā spraugā. Difrakcijas režģi."
Fails Mācību filma "Hologrāfija"
Fails Difrakcija šaurā spraugā
Fails Difrakcijas režģis
Fails Difrakcijas aina aiz apaļa cauruma
Fails Zonu plate
Fails Tālskatis
Fails Rentgenstaru difrakcija
Fails Difrakcijas režģa leņķiskā dispersija
Fails Difrakcijas aina aiz apaļa diska
Tēma 12 Fails Gaismas polarizācija
Fails Videolekcija "Polarizētās gaismas īpašības"
Fails Videolekcija "Gaismas dubultlaušana"
Fails Videolekcija "Polarizētas gaismas interference"
Fails Mācību filma "Gaismas polarizācija "
Fails Malī likums
Fails Brūstera likums
Tēma 13 Fails Konspekts lekcijai "Gaismas dispersija un absorbcija"
Lekcijas saturs:

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija
6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija
6.4.2. Gaismas dispersijas elektronu teorija
6.4.3. Gaismas absorbcija
6.4.4. Gaismas dispersijas un absorbcijas pielietojumi tehnikā
Fails Videolekcija "Gaismas dispersija"
Fails Videolekcija "Gaismas absorbcija"
Fails Videolekcija "Gaismas dispersijas un absorbcijas pielietojumi"
Fails Prizmas izšķiršanas spēja.
Fails Dispersijas elektronu teorija.
Fails Gaismas absorbcija. Bugēra likums.
Fails Gaismas absorbcija.
Tēma 14 Fails Konspekts lekcijai "Termiskais starojums"
4.2. Kvantu optika
4.2.1. Termiskais starojums
4.2.1.1. Izstarošanas (emisijas) un absorbcijas spēja
4.2.1.2. Kirhofa likums
4.2.1.3. Enerģijas sadalījums absolūti melna ķermeņa starojuma spektrā
4.2.1.4. Stefana – Bolcmaņa likums
4.2.1.5. Vīna pārbīdes likums
4.2.1.6. Kvantu hipotēze un Planka formula
4.2.1.7. Optiskā pirometrija
Fails Videolekcija "Termiskais starojums"
Fails Mācību filma "Kirhofa likums termiskajam starojumam"
Fails Stefana - Bolcmana likums
Fails Vīna pārbīdes likums
Fails Planka formula
Tēma 15 Fails Konspekts lekcijai "Gaismas korpuskulārās īpašības"
SATURS:

4.2.2. Gaismas korpuskulārās īpašības
4.2.2.1. Ārējais fotoefekts un tā likumi
4.2.2.2. Einšteina vienādojums
4.2.2.3. Fotoefekta izmantošana
4.2.2.4. Fotoni
4.2.2.5 Gaismas spiediens
4.2.2.6. Komptona efekts
4.2.2.7. Elektromagnētiskā starojuma korpuskulāro un viļņējādo īpašību dialektiskā vienība
Fails Videolekcija "Fotoefekts"
Fails Videolekcija "Gaismas spiediens. Komptona efekts"
Fails Mācību filma "Ārējais fotoefekts "
Fails Fotoni
Fails Einšteina formula ārējam fotoefektam
Fails Komptona efekts
Tēma 16 Fails Konspekts lekcijai "Kvantu mehānikas elementi"
Saturs:

5. Kvantu mehānikas elementi
5.1. De Brojī viļņi
5.1.1. De Brojī hipotēze
5.1.2. Vielas korpuskulāri viļņējādo īpašību eksperimentālais apstiprinājums
5.1.3. De Brojī viļņu raksturs
5.2. Viļņu funkcija
5.3. Nenoteiktību sakarība
5.3.1. Heizenberga nenoteiktību sakarība impulsam un koordinātei
5.3.2. Heizenberga nenoteiktību sakarība enerģijai un laikam
5.4. Šrēdingera vienādojums
5.4.1. Šrēdingera vienādojums nestacionāriem stāvokļiem
5.4.2. Stacionārais Šrēdingera vienādojums.
5.5. Daļiņa homogēnā dziļā taisnstūrveida potenciālā bedrē
5.6. Klasiskās mehānikas un kvantu mehānikas rezultātu salīdzinājums
5.6. Lineārs harmonisks oscilators
Fails Videolekcija "De Broji viļņi. Heizenberga nenoteiktību sakarība"
Fails Videolekcija "Daļiņa potenciālā bedrē"
Fails Mācību filma "Elektronu difrakcija"
Fails De Broji viļņi
Fails Heizenberga nenoteiktība
Fails Daļiņa potenciālā bedrē
Tēma 17 Fails Konspekts lekcijai "Atomfizikas elementi"
SATURS:
6. Atomfizikas elementi
6.1. Atoma uzbūves modeļi
6.2. Bora teorija
6.3. Ūdeņraža atoms kvantu mehānikā
Fails Videolekcija "Atomfizikas elementi"
Fails Ūdeņraža atoma spektrs
Fails Ūdeņražveidīgie joni
Fails Bora postulāti
Tēma 18 Fails Konspekts lekcijai "Gaismas emisija un absorbcija atomā"
6.4. Gaismas emisija un absorbcija atomā
6.4.1. Gaismas absorbcija un spontānais starojums
6.4.2. Gaismas uzspiestais (inducētais) starojums
6.4.3. Lāzeri
6.4.4. Luminiscence
Fails Videolekcija "Gaismas absorbcija un emisija atomā"
Fails Mācību filma "Luminiscence gāzēs un cietvielās"
Fails Mācību filma "Luminiscence gāzēs un cietvielās II"
Fails Lāzera starojums
Fails Rubīna lāzers
Fails Luminiscence
Tēma 19 Fails Konspekts lekcijai "Cietvielu kvantu fizikas elementi"
SATURS:

7. Cietvielu kvantu fizikas elementi
7.1. Enerģētisko zonu veidošanās kristālos
7.2. Elektronu sadalījums pa enerģijas zonām
7.3. Vielu iedalījums metālos, pusvadītājos un dielektriķos no zonu teorijas viedokļa
7.4. Kvazidaļiņas – vadītspējas elektroni un caurumi
7.5. Efektīvā masa
7.6. Jēdziens par Boze – Einšteina un Fermi – Dīraka kvantu statistikām
7.7. Metālu vadītspējas kvantu teorija
Fails Videolekcija "Cietvielu kvantu fizikas elementi"
Fails Videolekcija "Elektronu zonu teorija"
Fails Fermi - Dīraka sadalījums
Fails Elektronu kustīgums
Fails Elektronu dreifa ātrums
Tēma 20 Fails Konspekts lekcijai "Pusvadītāju fizikas elementi"
SATURS:

7.8. Pusvadītāju vadītspēja
7.8.1. Pusvadītāju pašvadītspēja
7.8.2. Pusvadītāju piejaukumvadītspēja
7.9. Kontaktparādības
7.10. Pusvadītāju elektroniskās ierīces
7.10.1. Pusvadītāju diodes
7.10.2. Tranzistori (pusvadītāju triodes)
7.10.3. Pusvadītāju termoelementi
7.10.4. Fotoparādības pusvadītājos
Fails Videolekcija "Cietu ķermeņu kontaktparādības"
Fails Videolekcija "Pusvadītāju zonu teorija"
Fails Mācību filma "Pusvadītāju īpašības"
Fails Mācību filma "p-n pāreju īpašības "
Fails Mācību filma "Peltjē efekts pusvadītājos "
Fails Ge vadītspēja
Fails Iekšējais fotoefekts
Fails Pusvadītāju termo EDS
Tēma 21 Fails Konspekts lekcijai "Kodolfizikas pamati"
SATURS:

8. Atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikas elementi
8.1. Atoma kodols
8.1.1. Atoma kodola uzbūve un sastāvs, tā raksturlielumi
8.1.2. Nuklonu mijiedarbība
8.1.3. Saites enerģija un kodola masas defekts
8.2. Radioaktivitāte un tās veidi
8.2.1. Alfa, beta, gamma starojuma likumi un rašanās mehānismi
8.2.2. Radioaktīvās sabrukšanas likums
8.2.3. Radioaktīvā starojuma bioloģiskā iedarbība
Fails Videolekcija "Kodola uzbūve"
Fails Videolekcija "Radioaktivitāte"
Fails Radioaktīvās sabrukšanas likums
Fails Kodola radioaktīvās pārvēršanās procesi
Fails Kodola masas defekts
Tēma 22 Fails Konspekts lekcijai "Kodolreakcijas un nezūdamības likumi"
Fails Videolekcija "Kodolreakcijas"
Fails Videolekcija "Elementārdaļiņas"
Fails Elektrona un pozitrona pāris
Fails Kodolreakcijas
Fails Lādiņa un masas attiecība