Topic outline

 • General
  RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

  23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zin.fakultāte
  Course "Pedagogy(1),16/17-R" learning platform

  This e-learning platform was created in collaboration with RTU IT User Support Center.

  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype


  STUDY COURSE INFORMATION AND LECTURE MATERIALS

 • 1. Pedagoģijas zinātne un prakse

 • Topic 2

  2. Mācību process. Mūsdienīga mācību procesa izpratne.

  Mājas darbs: Noteikt savu mācīšanās stilu!

 • Topic 3

  3. Didaktika. Didaktikas jēdziens. Didaktikas principi un likumsakarības.

 • Topic 4

  4. Mācīšanās. Principiālās atšķirības starp mācīšanu un mācīšanos.

 • Topic 5

  5. Mācību metodes, formas un līdzekļi.

 • Topic 6

  6. Seminārs: Mācību procesa organizācijas pieejas

 • Topic 7

  7. Vērtēšanas didaktiskie aspekti.

 • Topic 8

  8.1. Mācību nodarbības plānošana un organizēšana.

  8.2. Spēju veidi, to nozīme mācību procesā.

 • Topic 9

  9. Interaktīvs mācību process. Sadarbības pedagoģija.

   

 • Topic 10

  10. Audzināšana un socializācija.

 • Topic 11

  11. Cilvēka attīstības pedagoģiskie nosacījumi. Sociālās pamatvajadzības.

 • Topic 12

  12. Kategoriālo kvalitāšu audzināšana. Paaudžu konflikti.

 • Topic 13

  13. Ģimenes audzināšanas pieejas.

 • Topic 14

  14. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (1.)

 • Topic 15

  15. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (2.)

 • Topic 16

  16. Ieskaites seminārs. Vērtīborientēts izglītības process.