Tēmu izklāsts

 • Vispārēji
  RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

  23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zin.fakultāte
  Priekšmeta "Pedagoģija(1),16/17-R" e-studiju vietne

  Šī e-studiju vietne tapusi sadarbībā ar RTU IT Lietotāju atbalsta centru.

  +371 6 708 9999, it@rtu.lv Skype


  STUDIJU KURSA INFORMĀCIJA UN LEKCIJU MATERIĀLI

 • 1. Pedagoģijas zinātne un prakse

 • Tēma 2

  2. Mācību process. Mūsdienīga mācību procesa izpratne.

  Mājas darbs: Noteikt savu mācīšanās stilu!

 • Tēma 3

  3. Didaktika. Didaktikas jēdziens. Didaktikas principi un likumsakarības.

 • Tēma 4

  4. Mācīšanās. Principiālās atšķirības starp mācīšanu un mācīšanos.

 • Tēma 5

  5. Mācību metodes, formas un līdzekļi.

 • Tēma 6

  6. Seminārs: Mācību procesa organizācijas pieejas

 • Tēma 7

  7. Vērtēšanas didaktiskie aspekti.

 • Tēma 8

  8.1. Mācību nodarbības plānošana un organizēšana.

  8.2. Spēju veidi, to nozīme mācību procesā.

 • Tēma 9

  9. Interaktīvs mācību process. Sadarbības pedagoģija.

   

 • Tēma 10

  10. Audzināšana un socializācija.

 • Tēma 11

  11. Cilvēka attīstības pedagoģiskie nosacījumi. Sociālās pamatvajadzības.

 • Tēma 12

  12. Kategoriālo kvalitāšu audzināšana. Paaudžu konflikti.

 • Tēma 13

  13. Ģimenes audzināšanas pieejas.

 • Tēma 14

  14. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (1.)

 • Tēma 15

  15. Praktiskais darbs. Audzēkņu pedagoģiskā izpēte (2.)

 • Tēma 16

  16. Ieskaites seminārs. Vērtīborientēts izglītības process.