Topic Name Description
Page Kursa mērķis
Topic 1 Page Latvijas lielākās bibliotēkas
Page Informācijas meklēšana un pakalpojumi RTU ZB
Page Citi noderīgi bibliotēku brīvpieejas katalogi
Page RTU ZB elektroniskais katalogs
Page UDK - Ķīmija. Ķīmijas rūpniecība un tehnoloģija
Topic 2 Page Vispārīga informācija
Page Informācijas avoti ķīmijā
Page Informācijas avoti materiālzinātnē
Page Datubāzes ķīmijā
Page Uzziņu literatūra
Page Ķīmijas žurnāli
Page Žurnālu nosaukumu saīsinājumi
Page Patenti
Page Grāmatas un mācību materiāli
Page Tematiskās grupas un diskusiju lapas
Topic 3 Page Ķīmijas zinātne un izglītība Latvijā
Page Datubāzes. Tiešsaistes meklēšanas iespējas Latvijā
Page Latvijas ķīmijas žurnāli
Page Latvijas ķīmiskā rūpniecība
Topic 4 Page Publicēšanas process : Primārie un sekundārie avoti
URL Publikācijas (Rīgas Tehniskā universitāte)
Page Bibliogrāfiskās norādes un atsauces