Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails A. Auziņš Stažēšanās nozīme studiju procesa pilnveidošanā
Fails A. Šenfelds Studiju pieredze Āhenes Tehniskajā universitātē, Vācijā.
Fails M. Kirikova Starptautiska sadarbība studiju projektu un noslēguma darbu izstrādē
Fails R. Kalderauskis Studiju pieredze Dānijas Tehniskajā universitātē
Fails R. Liflande Studiju pieredze universitātē: «University of Nicosia»
Fails Ž. Timšāns Pieredze studējot Skotijā
Tēma 2 Fails Interaktīvs seminārs par pedagoģisko procesu RTU
Fails A.Barkane Maģistrantūras studentu aptaujas rezultāti
Fails O.N.Mālnieks, A.Lange Studiju rezultātu summārā vērtējuma izmantošana RTU
Fails I.Klincāre Studiju rezultātu sasniegšanas un vērtēšanas metodika studiju kursa “Fizika” pasniegšanā RTU
Fails M.Kirikova Mācīšanās un vērtēšanas metodes projektā Colibri
Fails A.Podgornovs, S.Vītoliņa Mācību laboratoriju loma studiju procesa aktivizēšanā iespējas un izaicinājumi
Fails A.Lešinskis, A. Ramata HTML valodas izmantošana apkures un ventilācijas kursa projektā
Tēma 3 Fails U. Sukovskis - konferences atklāšana
Interneta adrese M. Megne, R.Grēbers "Kā apgūt inženierzinātnes 21. gadsimtā?"
Fails I. Volodko, A. Koliškins "Matemātikas mācīšanas galvenās problēmas un to risinājumu meklējumi"
Fails J. Blūms, A.Blūms "RTU studentu fizikas priekšzināšanas – “kritiskā minimuma” noteikšana"
Fails A. Balodis "Par uzņēmējdarbības moduļa ieviešanu MTAF studiju programmās "
Fails E. Dzelzītis "Liberālās izglītības pamatprincipos balstītas enerģijas vadības studijas"
Fails A. Stunda-Zujeva "Priekšmetu anketēšanas rezultātus ietekmējošie faktori Atgriezeniskās saites analīze 21. gadsimtā"
Fails A. Romānovs, A. Lektauers "RTU ITI pieredze tālmācības elementu izmantošanā mācību kursā “Elektroniskā komercija”"
Fails E. Lavendis "21. gadsimts un RTU"
Fails M. Vilnītis "Studiju programmas «Būvniecība» attīstības perspektīvas"
Fails J. Grabis "Inženierzinātņu finansēšanas īpatnības RTU 21. gadsimtā"
Fails M. Uhanova, N. Prokofjeva "Uz  sadarbību  starp mācību spēkiem, darba devējiem un studentu pārstāvjiem  balstīta DITF studentu apmācība algoritmizācijas un programmēšanas pamatiem"
Fails M. Gorobecs, A. Ļevčenkovs "Kārtas skalas un atgriezeniskās saites elektrotehnoloģiju datorvadības mācību procesā"
Fails D. Ratniece "E-studiju un tradicionālo studiju formu pielietojuma samēra noteikšana Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes 1.kursa studentu motivācijas paaugstināšanai"
Fails A. Kapenieks, J. Kapenieks "Tālmācības centra redzējums un pieredze par biznesu zināšanu sabiedrībā Komercdarbības kursā "
Tēma 4 Fails I.Grigorjeva, E.Kaminska "Skatījums uz uzņēmējdarbības bloka izveidi un saturu studiju programmās"
Fails I. Lapiņa, K. Oganisjana "Uzņēmējspējas un to nozīme inovācijas veicināšanā"
Fails J. Dehtjars "Inovācijas studentu darbos. BINI pieredze"
Fails A. Romanovs, J.Merkurjevs, J. Bikovska "Eiropas LSCM maģistra studiju programmas pieredze RTU"
Fails A. Vēciņa "E-grāmatu izmantošana mācību procesā"
Fails M. Kirikova, L. Peņicina "Hibrīdā e-apmācība: COLBRI projekts"
Fails V. Tomsons "Plaģiāta kontrole studiju darbos"
Fails A.Stunda-Zujeva, O.Medne, I.Kreicbergs, J.Ozoliņš "Jaunas iespējas ķīmijas tehnoloģijas procesu apmācībā"
Fails A. Vītols "RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 2. un 3. kursa arh. projektēšanas metodika"
Fails C. Bušmanis "RTU Design factory"
Fails A. Geriņa - Ancāne "Daudzpusīga dizaina attīstības koncepcija Rīgas Tehniskajā universitātē"
Fails V. Kazāks, E. Bērziņa "Dizaina studiju attīstības varianti RTU"
Fails V. Kazaks, I. Gūtmane "RTU pieredze koka konstrukciju maketu kolekciju veidošanā un pielietošanā studiju procesā "
Fails K. Kazāks, I. Zotova "Bērnu vides elementu izpēte, projektēšana un prototipu izgatavošana RTU studijās"
Fails P. Misāns "Jauna (?) mācību līdzekļu koncepcija"
Tēma 5 Fails U. Sukovskis - Konferences atklāšana
Fails A. Balodis - RTU studentu sekmība pēc  2013/14.akadēmiskā gada rudens semestra jaunākajos kursos un sekmības uzlabošanas iespējas
Fails E. Beķeris - Vai RTU inženierstudiju programmās imatrikulējams katrs dokumentus iesniegt spējīgais?
Fails I. Volodko un A. Koliškins - Matemātikas pasniegšana RTU: problēmas un iespējamie atrisinājumi
Fails J. Jevsjukova - Studentu mācību sasniegumu monitorings kā kontingenta saglabāšanas un sekmības uzlabošanas rīks
Fails L. Girsova - Mūsdienu studējošās jaunatnes kognitīvā specifika IT intervences kontekstā
Fails M. Kirikova - Kolektīvs labums, respektējot dažādību
Fails L. Lapčinskis - Studentu ieteikumi mācību procesa uzlabošanai
Fails L. Bušinska, A. Anohina - Naumeca, V.Graudiņa - Bakalaura darba izstrādes process Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā
Fails A. Riekstiņš - Mūsdienīga studiju vide un digitālie rīki arhitektūras studentu apmācībā
Fails I. Lapiņa - Studentu starptautiskās mobilitātes procesa organizācija
Fails I. Slaidiņš, L. Vītola, U. Vorma - PRAXIS - Eiropas prakšu un projektu portāls
Fails S. Gaidukovs - Materiālzinību pasniegšanas aktualitātes
Fails P. Apse - Apsītis - Praktiskie darbi - zināšanu pamats tehnisko specialitāšu izglītības paradigmas izmaiņu kontekstā
Fails A. Kapenieks - Daudzekrānu e-studiju tehnoloģija eBig3 un tās lietojumi - jauna RTU radīta inovācija
Fails E. Šišlova - Peldētapmācības vingrinājumi mugurkaula slimības seku mazināšanai
Fails A. V. Krastiņš, M. Pētersone - Muitnieku profesionālā apmācība piemērojot duālo mācību formu ES UN PMO prasību kontekstā
Tēma 8 Fails U. Sukovskis "Konferences atklāšana"
Fails L. Ribickis "Uzruna konferences dalībniekiem"
Fails D. Namsone "Kā pieejas maiņa dabaszinātņu apguvei skolā ietekmēs topošo studentu sagatavotību"
Fails N. Pauliņš "Studiju kursu kvalitātes pārbaudes paņēmieni e-studijās"
Fails I. Tipāns "Mācību darbs ar ārzemju studentiem RTU – labās prakses piemēri kā pamats tālākajai attīstībai"
Fails A. Blumberga, D. Blumberga "Uz piemēriem balstīta ārzemju studentu apmācība vides inženierzinātņu studiju kursos"
Fails A. Balodis "Studiju organizācijas sistēma – moduļu sistēma"
Fails V. Zagorskis, T. Solovjova "Pieredze ar alternatīvu un mobilu akadēmiskā mācību priekšmeta zināšanu pārbaudes sistēmu"
Fails I. Slaidiņš "Inovāciju Savienība un studiju kvalitāte"
Fails A. Romānovs, O. Soško, J. Merkurjevs, A Ivanovs "Studentu rezultātu vērtēšana semestra gaitā, izmantojot interaktīvo ORTUS vidi"
Fails J. Štrauhmanis "Mācību darbs ar spāņu studentiem – organizācija, problēmas, risinājumi"
Fails N. Prokofjeva "ORTUS vides izmantošanas pieredze RTU mācību procesā"
Fails M. Birze "Gala vērtējuma aprēķināšanas metodika matemātikā kā alternatīvais eksāmens?"
Fails J. Jevsjukova, I. Ruperte un M. Birze "Studiju procesa organizēšanas pieredze RTU LF neklātienes un vakara nodaļā"
Fails I. Ruperte "Studentu lomas pašvērtējums studiju procesā RTU Liepājas filiālē"
Fails A. Cimbale "Studiju rezultātu sasniegšanas vērtēšanas metodes inženierzinātnēs. Analīze un salīdzinājums"
Fails M. Tērauds, P. Misāns, G. Valters "Automātiskā uzdevumu ģenerācija, zināšanu pārbaude un vērtēšana priekšmetā Elektro inženiermatemātikas datorrealizācijā"
Tēma 9 Fails U. Sukovskis "Semināra atklāšana"
Fails O. Judrups "Studiju kursu apguves rezutlātu vērtēšana"
Fails V. Klimko "RTU students = lepns students?"
Fails O. Ņikiforova "Prasības bakalaura darba vadītājam: vēlmes un īstenība"
Fails J. Grundspeņķis "Jēdzienu tīkla lietošanas pieredze zināšanu vērtēšanā"
Fails I. Ruperte, J. Jevsjukova "Metodiskie materiāli un zināšanu kontroles sistēma E-studiju vidē RTU LF studentu vērtējumā"
Fails J. Janauska, N. Salenieks "Studiju rezultāti un vērtējums inividuālās studijās"
Fails A. Blumberga "Studiju priekšmetu aprakstu veidošanas labā prakse"
Fails A. Koliškins, I. Volodko "Studentu semestra darbu vērtēšana matemātikā"
Fails A. Balodis "Studiju moduļi un studiju rezultātu vērtēšana. TMF vīzija"
Fails V. Zagorskis "SKUS - Studentu Klātbūtnes Uzskaites Sistēma"
Fails A. Kapenieks, Dz. Tomsons, J. Kapenieks "Grupu darba lietojumu pieredze e-studiju vidē studiju kvalitātes pilnveidošanai"
Tēma 10 Fails U. Sukovskis "Semināra atklāšana"
Fails A. Rauhvargers "Studiju rezultātu (learning outcomes) saistība ar studenta aktīvo mācīšanos un programmu kvalitātes nodrošināšanu"
Fails Z. Zitmanis "Par ORTUS un RTU e-studiju vides lietojumu"
Fails Z. Skreija "Studentu viedoklis par studiju kvalitāti ietekmējošiem faktoriem"
Fails J. Priede "Studentu aptaujas kvalitātes pilnveidošanai"
Fails J. Janausaka, N. Salenieks "Studiju kvalitātes pilnveides efektīvie pasākumi"
Fails A. Lanka "Studentu pašvirzītas mācības augstskolā"
Fails A. Balodis "Kā noteikt labākos fakultātes studentus?"
Fails E. Gaile - Sarkane "Starptautiskās pieredzes integrācija uznēmējdarbības un vadības programmās: mācību programma "Produktu dizains un attīstība"
Fails A. Blumberga "Lomu spēles vides inženierzinātņu studijās"
Fails J. Jevsjukova "RTU Liepājas filiāles studentu zināšanu kontrole un novērtēšana datormācībā"
Fails I. Ruperte "Studiju darbu novērtēšana"
Fails D. Pūre "Matemātikas aktīvas studēšanas sekmēšana RTU Liepājas filiālē"
Fails J. Lavendels, G. Jēkabsons, K. Krauklis, V. Šitikovs "No skolas pragmatiskām iemaņām uz aktīvo mācīšanos datorlietojumos"
Fails J. Ozoliņš, G. Muižnieks "Materiālu zinību pasniegšanas intensifikācija ar tehniskiem līdzekļiem"
Fails Ē. Priednieks "Interaktīvi studiju materiāli "Elektrotehnikas un elektronikas" kursam"
Fails J. Mazais "Studentu zināšanu un prasmju pašnovērtējums, izmantojot interneta vides iespējas"
Fails J. Vība, B. Grasmanis, T. Novohatska "Teorētiskās mehānikas kursa pasniegšana mūsdienu apstākļos"
Fails N. Bolbate "Kursu - Datormācība (pamatkurss), Datormācība (speckurss) un Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija - ieceres un praktiskā realizācija"
Fails N. Sprancmanis "Mācību procesa aktivizācijas pieredze, pielietojot programmētus mācību līdzekļus"
Fails V. Zagorskis "Pirmā kursa studenta ceļš uz patstāvīgumu apgūstot algoritmizāciju datormācības priekšmetā"
Fails Sukovskis Konferences atklasana 22.03.2016.pptx