Topic Name Description
Topic 1 File Stjudenta_koeficienti.pdf
File TFI mācību laboratoriju nolikums
File Mērjumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati
File Vienkāršie mērījumi - video
File Vienkāršie mērījumi - apraksts pdf formātā
File Atvuda iekārta - video
File Atvuda iekārta - apraksts pdf formā
Folder 1.2 Atvuda iekārta ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
File Fizikālais svārsts - video
File Fizikālais svārsts - apraksts pdf formā
Folder Lab darbs 1.3 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
File Maksvela svārsts - video
File Maksvela svārsts - apraksts pdf formā
Folder Lab darbs 1.4 Maksvela svārsts ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI Variants 1
Folder Lab darbs 1.4 Maksvela svārsts ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI Variants 2
File Oberbeka iekārta - video
File Oberbeka iekārta - apraksts pdf formā
Folder Lab darbs 1.5 Oberbeka iekārta ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
File Ballistiskais svārsts - video
File Ballistiskais svārsts - apraksts pdf formā
Folder Lab darbs 1.6.1 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
File Vērpes ballistiskais svārsts - video
File Vērpes ballistiskais svārsts - apraksts pdf formā
File Mehāniskās enerģijas un impulsa nezūdamības likumu izpēte - apraksts pdf formā
File Siltumietilpību attiecības noteikšana - video
File Siltumietilpību attiecības noteikšana - apraksts pdf formā
File Laboratorijas darba apraksts
File Monofilārā iekare - video
File Monofilārā iekare - apraksts pdf formā
File Matemātiskais svārsts - video
File Matemātiskais svārsts - apraksts pdf formā
Folder Lab darbs 1.9 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
File 1.9.1. Laboratorijas darbs "Rimstošās svārstības" - apraksts pdf formātā
File 1.10. Gāzu likumi
File Laboratorijas darba apraksts
File Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana - video
File Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana - apraksts pdf formātā
File Elektriskā lauka pētīšana - video
File Elektriskā lauka pētīšana - apraksts pdf formā
File Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - video
File Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - apraksts pdf formā
Topic 2 File Konspekts lekcijai "Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā"
Saturs:
IEVADS
Fizikas priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm

1. MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
1.1 Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā
1.1.1. Atskaites sistēmas
1.1.2. Materiāla punkta trajektorija, pārvietojums un ceļš
1.1.3. Ātrums
1.1.4. Paātrinājums
1.1.5. Normālais un tangenciālais paātrinājums.
1.1.6. Materiāla punkta kustība pa aploci
1.1.7. Lineārā ātruma un paātrinājuma sakars ar leņķiskajiem lielumiem
File Videolekcija "Materiālā punkta translācijas kustības kinemātika"
File Videolekcija "Rotācijas kustības kinemātika"
File Mācību filma "Ķermeņu vienmērigi paātrināta kustība"
File Materiāla punkta kinemātika 1
File Rotācijas kustības kinemātika 1
File Rotācijas kustības kinemātika 2
Topic 3 File Konspekts lekcijai "Materiāla punkta dinamika"
SATURS:

1.2. Materiāla punkta dinamika
1.2.1. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaites sistēmas
1.2.2. Spēks un masa. Otrais Ņūtona likums
1.2.3. Impulss (kustības daudzums)
1.2.4. Trešais Ņūtona likums
1.2.5. Mehāniska sistēma
1.2.6. Impulsa nezūdamības likums
1.2.7. Spēku veidi mehānikā
1.2.7.1. Elastības spēki
1.2.7.2. Berzes spēki
1.2.7.3. Gravitācijas spēki
1.2.8. Jēdziens par spēka lauku
1.2.9. Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda
1.2.10. Enerģija
1.2.10.1. Kinētiskā enerģija
1.2.10.2. Potenciālā enerģija
1.2.11. Konservatīvie un nekonservatīvie (disipatīvie) spēki. Sakarība starp konservatīvo spēku un potenciālo enerģiju
1.2.12. Enerģijas nezūdamības likums mehānikā
File Videolekcija "Ņūtona likumi"
File Videolekcija "Spēki dabā"
File Videolekcija "Darbs. Jauda. Enerģija."
File Mācību filma "2. Ņūtona likums"
File Ķermenis uz slīpās plaknes
File Kustība centrtieces spēka iedarbībā
File Materiāla punkta dinamika
Topic 4 File Konspekts lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika"
SATURS:

1.3. Cieta ķermeņa dinamika
1.3.1. Cieta ķermeņa kustība
1.3.1.1. Cieta ķermeņa translācijas kustība
1.3.1.2. Cieta ķermeņa rotācijas kustība
1.3.2. Inerces moments
1.3.3. Spēka moments
1.3.4. Ķermeņa rotācijas dinamikas pamatvienādojums
1.3.5. Impulsa moments
1.3.6. Impulsa momenta nezūdamības likums
1.3.7. Rotējoša ķermeņa kinētiskā enerģija, darbs un jauda
1.3.8. Rites kustība
1.3.9. Translācijas un rotācijas analoģija
File Videolekcija "Cieta ķermeņa dinamika 1"
File Videolekcija "Cieta ķermeņa dinamika 2"
File Mācību filma "Absolūti cieta ķermeņa dinamika"
File Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 2"
File Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 3"
File Saistītu ķermeņu kustība
File Impulsa momenta nezūdamības likums
File Rites kustība
Topic 5 File Konspekts lekcijai "Mehāniskās svārstības"
SATURS:

1.4. Mehāniskās svārstības
1.4.1. Svārstības un to veidi
1.4.2. Harmoniskas svārstības. Svārstību raksturlielumi
1.4.2.1. Harmonisku svārstību kinemātiskais vienādojums
1.4.2.2. Kustības ātrums harmoniskajās svārstībās
1.4.2.3. Paātrinājums harmonisko svārstību kustībā
1.4.3. Harmonisku svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. Divu harmonisku vienvirziena svārstību saskaitīšana
1.4.3.1.1. Divu harmonisku vienvirziena vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. 2. Divu harmonisku vienvirziena dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.1. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.4. Harmonisku svārstību dinamika
1.4.4.1. Kvazielastīgie spēki
1.4.4.2. Fizikālais un matemātiskais svārsts
1.4.4.3. Harmonisku svārstību enerģija
1.4.5. Rimstošas svārstības
1.4.6. Uzspiestas svārstības. Rezonanse
File Videolekcija "Mehāniskās svārstības 1"
File Videolekcija "Mehāniskās svārstības 2"
File Mācību filma "Perpendikulāru svārstību saskaitīšana"
File Mācību filma "Viena virziena svārstību saskaitīšana"
File Fizikālā svārsta harmoniskas svārstības
File Harmonisku svārstību saskaitīšana
File Rimstošas un uzspiestas svārstības
Topic 6 File Konspekts lekcijai "Viļņi"
SATURS:

1.5. Viļņi
1.5.1. Viļņu veidošanās
1.5.2. Garenviļņi un šķērsviļņi
1.5.3. Viļņu virsma un viļņu fronte
1.5.4. Heigensa princips
1.5.5. Skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.1. Plakana harmoniska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.2. Sfēriska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.6. Viļņa garums
1.5.7. Viļņu skaitlis un viļņu vektors
1.5.8. Superpozīcijas princips
1.5.9. Viļņu interference. Stāvviļņi
1.5.10. Jēdziens par viļņu difrakciju
1.5.11. Viļņu enerģija
1.5.12. Viļņu enerģijas plūsma
File Videolekcija "Viļņi 1"
File Videolekcija "Viļņi 2"
File Mācību filma "Viļņi elastīgā vidē"
File Vides daļiņu novirze, ātrums un paātrinājums
File Plakans, harmonisks skrejvilnis
File Stāvviļņi
Topic 7 File Konspekts lekcijai "Molekulārā fizika un termodinamika"
SATURS:
2. MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA
2.1. Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze
2.1.1. Makroskopisku ķermeņu molekulāri kinētiskā (statistiskā) un termodinamiskā pētīšanas metode
2.1.2. Molekulāri kinētiskās teorijas pamattēzes
2.1.3. Sistēmas stāvoklis un stāvokļa parametri
2.1.4. Absolūtā temperatūras skala
2.1.5. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi
2.1.6. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi
2.1.7. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
2.1.8. Vielas daudzums
2.1.9. Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums
2.1.10. Gāzu maisījums
2.2. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati
2.2.1. Ideālas gāzes molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums (spiedienam)
2.2.2. Vienatoma molekulas vidējā translācijas kustības enerģija un tās sakars ar temperatūru
2.2.3. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas vidējā enerģija
File Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
File Daltona likums
File Gāzes molekulas vidējā enerģija
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati"
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati 2"
Topic 8 File Konspekts lekcijai "Molekulu statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi."
SATURS:

2.3. Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi
2.3.1. Maksvela likums ideālas gāzes molekulu sadalījumam pa ātrumiem un siltumkustības enerģijām
2.3.1.1. Gāzes molekulu vidējais kvadrātiskais ātrums
2.3.1.2. Maksvela sadalījuma funkcija
2.3.1.3. Maksvela sadalījuma analīze un grafiks
2.3.1.4. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas vērtībām
2.3.2. Bolcmaņa sadalījums ārējā potenciālu spēku laukā
2.3.2.1. Ideāla gāze smaguma spēku laukā
2.3.2.2. Bolcmaņa sadalījums
2.4. Molekulu savstarpējā sadursme
2.5. Pārneses procesi
2.5.1. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un enerģijas pārnese
2.5.1.1. Difūzija
2.5.1.2. Siltuma vadīšana
2.5.1.3. Viskozitāte (iekšējā berze)
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi"
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Pārneses procesi"
File Barometriskā formula
File Molekulu ātrumi
File Viskozitāte
Topic 9 File Konspekts lekcijai "Termodinamikas pamati"
SATURS:
2.6. Termodinamikas pamati
2.6.1. Pirmais termodinamikas likums
2.6.1.1. Gāzes veiktais darbs, mainoties tilpumam
2.6.1.2. Ideālās gāzes iekšējā enerģija
2.6.1.3. Iekšējās enerģijas izmaiņa
2.6.1.4. Pirmā termodinamikas likuma formulējums
2.6.1.5. Izoparametriskie un adiabātiskie procesi
2.6.2. Ideālas gāzes siltumietilpība
2.6.2.1. Siltumietilpība dažādos procesos
2.6.3. Otrais termodinamikas likums un siltuma dzinēji
2.6.3.1. Procesu veidi
2.6.3.1.1. Atgriezeniski un neatgriezeniski procesi
2.6.3.1.2. Cikliskie procesi
2.6.3.2. Siltuma dzinēji un saldēšanas mašīnas
2.6.3.3. Karno cikls un tā lietderības koeficients ideālai gāzei
2.6.3.4. Entropija
2.6.3.5. Otrais termodinamikas likums
2.6.3.6. Otrā termodinamikas likuma statistiskā jēga
2.6.3.7. Entropijas saistība ar kārtību
File Termodinamikas tabula
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati"
File Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Gāzes veiktais darbs"
File 1. termodinamikas likums
File Cikliskie procesi
File Entropija
Topic 10 File Konspekts lekcijai "Elektrostatika"
SATURS:
3. ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS
3.1. Elektrostatika
3.1.1. Elektriskais lauks vakuumā
3.1.1.1. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš
3.1.1.2. Elektriskā lādiņa nezūdamības likums
3.1.1.3. Lādiņa blīvums
3.1.1.4. Elektrisko lādiņu mijiedarbība. Kulona likums
3.1.1.5. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte
3.1.1.6. Intensitātes vektora plūsma
3.1.1.7. Ostrogradska-Gausa teorēma
3.1.1.8. Lauka intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem
3.1.1.8.1. Vienmērīgi lādētas bezgalīgas plates elektriskais lauks
3.1.1.8.2. Vienmērīgi lādētas sfēriskas virsmas elektriskais lauks
3.1.1.8.3. Vienmērīgi lādētas lodes elektriskais lauks
3.1.1.9. Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus
3.1.1.10. Lauka intensitātes vektora cirkulācija
3.1.1.11. Elektrostatiskā lauka potenciāls
3.1.1.12. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla savstarpējā saistība
File Videolekcija "Elektrostatika 1"
File Videolekcija "Elektrostatika 2"
File Mācību filma "Elektriskais lauks"
File Elektrostatisko lauku superpozīcijas princips
File Darbs elektrostatiskajā laukā
File Divu vadu mijiedarbība
Topic 11 File Konspekts lekcijai "Elektriskais lauks vielās"
Saturs:

3.1.2. Elektriskais lauks dielektriķos
3.1.2.1. Brīvie un saistītie lādiņi
3.1.2.2. Elektriskais dipols. Dipols homogēnā elektriskā laukā
3.1.2.3. Polārās un nepolārās molekulas
3.1.2.4. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors
3.1.2.5. Vides relatīvā dielektriskā caurlaidība
3.1.2.6. Elektriskā lauka indukcija (nobīde)
3.1.3. Vadītāji elektriskajā laukā
3.1.3.1. Elektriskais lauks vadītājā un ārpus vadītāja tā virsmas tuvumā
3.1.3.2. Vadītājs ārējā elektriskajā laukā
3.1.3.3. Vadītāju elektriskā kapacitāte. Kondensatori
3.1.3.4. Elektriskā lauka enerģija
3.1.3.4.1. Lādiņu sistēmas enerģija
3.1.3.4.2. Lādēta vadītāja un kondensatora enerģija
3.1.3.4.3. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums
File Videolekcija "Dielektriķi elektriskajā laukā"
File Videolekcija "Vadītāji elektriskajā laukā"
File Mācību filma "Vielas elektriskajā laukā"
File Lādētu daļiņu kustība kondensatorā
File Kondensatori
File Vielas dielektriskās īpašības
Topic 12 File Konspekts lekcijai "Elektriskā strāva"
SATURS:

3.2. Līdzstrāva
3.2.1. Strāvas stiprums un blīvums
3.2.2. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Spriegums
3.2.3. Oma likums ķēdes posmam
3.2.4. Vadītāju pretestība
3.2.5. Rezistoru slēgumi
3.2.6. Oma likums diferenciālā formā
3.2.7. Oma likums noslēgtai ķēdei
3.2.8. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi
3.2.9. Strāvas darbs un jauda
3.2.10. Džoula-Lenca likums
3.2.11. Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija
File Videolekcija "Elektriskā strāva"
File Videolekcija "Elektriskās ķēdes"
File Mācību filma "Strāva šķidrumos un gāzēs"
File Lietderīgā jauda, lietderības koeficients
File Strāva metālos
File Strāvas stiprums, blīvums
Topic 13 Folder Lekciju demonstrācijas eksperimenti

Lekciju demonstrācijas eksperimentu apraksti no sekojošiem avotiem:

О.Канавиньш. Физические опыты и их толкование, РПИ, Рига, 1978

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, II.daļa Elektrība un magnētisms", RPI, Rīga, 1982.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, III.daļa Elektromagnētisms", RPI, Rīga, 1984.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, RPI, Rīga, 1980.

Fizikas demonstrāciju apraksti, II daļa. Elektrība, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1969.

Fizikas demonstrāciju apraksti, Pirmais papildinājums, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1970.

Fizikas demonstrāciju apraksti, III daļa. Optika, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1971.