Tēma Nosaukums Apraksts
Tēma 1 Fails Stjudenta_koeficienti.pdf
Fails TFI mācību laboratoriju nolikums
Fails Mērjumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati
Fails Vienkāršie mērījumi - video
Fails Vienkāršie mērījumi - apraksts pdf formātā
Fails Atvuda iekārta - video
Fails Atvuda iekārta - apraksts pdf formā
Mape 1.2 Atvuda iekārta ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails Fizikālais svārsts - video
Fails Fizikālais svārsts - apraksts pdf formā
Mape Lab darbs 1.3 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails Maksvela svārsts - video
Fails Maksvela svārsts - apraksts pdf formā
Mape Lab darbs 1.4 Maksvela svārsts ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI Variants 1
Mape Lab darbs 1.4 Maksvela svārsts ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI Variants 2
Fails Oberbeka iekārta - video
Fails Oberbeka iekārta - apraksts pdf formā
Mape Lab darbs 1.5 Oberbeka iekārta ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails Ballistiskais svārsts - video
Fails Ballistiskais svārsts - apraksts pdf formā
Mape Lab darbs 1.6.1 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails Vērpes ballistiskais svārsts - video
Fails Vērpes ballistiskais svārsts - apraksts pdf formā
Fails Mehāniskās enerģijas un impulsa nezūdamības likumu izpēte - apraksts pdf formā
Fails Siltumietilpību attiecības noteikšana - video
Fails Siltumietilpību attiecības noteikšana - apraksts pdf formā
Fails Laboratorijas darba apraksts
Fails Monofilārā iekare - video
Fails Monofilārā iekare - apraksts pdf formā
Fails Matemātiskais svārsts - video
Fails Matemātiskais svārsts - apraksts pdf formā
Mape Lab darbs 1.9 ATTĀLINĀTAI STRĀDĀŠANAI
Fails 1.9.1. Laboratorijas darbs "Rimstošās svārstības" - apraksts pdf formātā
Fails 1.10. Gāzu likumi
Fails Laboratorijas darba apraksts
Fails Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana - video
Fails Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana - apraksts pdf formātā
Fails Elektriskā lauka pētīšana - video
Fails Elektriskā lauka pētīšana - apraksts pdf formā
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - video
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - apraksts pdf formā
Tēma 2 Fails Konspekts lekcijai "Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā"
Saturs:
IEVADS
Fizikas priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm

1. MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
1.1 Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā
1.1.1. Atskaites sistēmas
1.1.2. Materiāla punkta trajektorija, pārvietojums un ceļš
1.1.3. Ātrums
1.1.4. Paātrinājums
1.1.5. Normālais un tangenciālais paātrinājums.
1.1.6. Materiāla punkta kustība pa aploci
1.1.7. Lineārā ātruma un paātrinājuma sakars ar leņķiskajiem lielumiem
Fails Videolekcija "Materiālā punkta translācijas kustības kinemātika"
Fails Videolekcija "Rotācijas kustības kinemātika"
Fails Mācību filma "Ķermeņu vienmērigi paātrināta kustība"
Fails Materiāla punkta kinemātika 1
Fails Rotācijas kustības kinemātika 1
Fails Rotācijas kustības kinemātika 2
Tēma 3 Fails Konspekts lekcijai "Materiāla punkta dinamika"
SATURS:

1.2. Materiāla punkta dinamika
1.2.1. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaites sistēmas
1.2.2. Spēks un masa. Otrais Ņūtona likums
1.2.3. Impulss (kustības daudzums)
1.2.4. Trešais Ņūtona likums
1.2.5. Mehāniska sistēma
1.2.6. Impulsa nezūdamības likums
1.2.7. Spēku veidi mehānikā
1.2.7.1. Elastības spēki
1.2.7.2. Berzes spēki
1.2.7.3. Gravitācijas spēki
1.2.8. Jēdziens par spēka lauku
1.2.9. Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda
1.2.10. Enerģija
1.2.10.1. Kinētiskā enerģija
1.2.10.2. Potenciālā enerģija
1.2.11. Konservatīvie un nekonservatīvie (disipatīvie) spēki. Sakarība starp konservatīvo spēku un potenciālo enerģiju
1.2.12. Enerģijas nezūdamības likums mehānikā
Fails Videolekcija "Ņūtona likumi"
Fails Videolekcija "Spēki dabā"
Fails Videolekcija "Darbs. Jauda. Enerģija."
Fails Mācību filma "2. Ņūtona likums"
Fails Ķermenis uz slīpās plaknes
Fails Kustība centrtieces spēka iedarbībā
Fails Materiāla punkta dinamika
Tēma 4 Fails Konspekts lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika"
SATURS:

1.3. Cieta ķermeņa dinamika
1.3.1. Cieta ķermeņa kustība
1.3.1.1. Cieta ķermeņa translācijas kustība
1.3.1.2. Cieta ķermeņa rotācijas kustība
1.3.2. Inerces moments
1.3.3. Spēka moments
1.3.4. Ķermeņa rotācijas dinamikas pamatvienādojums
1.3.5. Impulsa moments
1.3.6. Impulsa momenta nezūdamības likums
1.3.7. Rotējoša ķermeņa kinētiskā enerģija, darbs un jauda
1.3.8. Rites kustība
1.3.9. Translācijas un rotācijas analoģija
Fails Videolekcija "Cieta ķermeņa dinamika 1"
Fails Videolekcija "Cieta ķermeņa dinamika 2"
Fails Mācību filma "Absolūti cieta ķermeņa dinamika"
Fails Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 2"
Fails Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 3"
Fails Saistītu ķermeņu kustība
Fails Impulsa momenta nezūdamības likums
Fails Rites kustība
Tēma 5 Fails Konspekts lekcijai "Mehāniskās svārstības"
SATURS:

1.4. Mehāniskās svārstības
1.4.1. Svārstības un to veidi
1.4.2. Harmoniskas svārstības. Svārstību raksturlielumi
1.4.2.1. Harmonisku svārstību kinemātiskais vienādojums
1.4.2.2. Kustības ātrums harmoniskajās svārstībās
1.4.2.3. Paātrinājums harmonisko svārstību kustībā
1.4.3. Harmonisku svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. Divu harmonisku vienvirziena svārstību saskaitīšana
1.4.3.1.1. Divu harmonisku vienvirziena vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. 2. Divu harmonisku vienvirziena dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.1. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.4. Harmonisku svārstību dinamika
1.4.4.1. Kvazielastīgie spēki
1.4.4.2. Fizikālais un matemātiskais svārsts
1.4.4.3. Harmonisku svārstību enerģija
1.4.5. Rimstošas svārstības
1.4.6. Uzspiestas svārstības. Rezonanse
Fails Videolekcija "Mehāniskās svārstības 1"
Fails Videolekcija "Mehāniskās svārstības 2"
Fails Mācību filma "Perpendikulāru svārstību saskaitīšana"
Fails Mācību filma "Viena virziena svārstību saskaitīšana"
Fails Fizikālā svārsta harmoniskas svārstības
Fails Harmonisku svārstību saskaitīšana
Fails Rimstošas un uzspiestas svārstības
Tēma 6 Fails Konspekts lekcijai "Viļņi"
SATURS:

1.5. Viļņi
1.5.1. Viļņu veidošanās
1.5.2. Garenviļņi un šķērsviļņi
1.5.3. Viļņu virsma un viļņu fronte
1.5.4. Heigensa princips
1.5.5. Skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.1. Plakana harmoniska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.2. Sfēriska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.6. Viļņa garums
1.5.7. Viļņu skaitlis un viļņu vektors
1.5.8. Superpozīcijas princips
1.5.9. Viļņu interference. Stāvviļņi
1.5.10. Jēdziens par viļņu difrakciju
1.5.11. Viļņu enerģija
1.5.12. Viļņu enerģijas plūsma
Fails Videolekcija "Viļņi 1"
Fails Videolekcija "Viļņi 2"
Fails Mācību filma "Viļņi elastīgā vidē"
Fails Vides daļiņu novirze, ātrums un paātrinājums
Fails Plakans, harmonisks skrejvilnis
Fails Stāvviļņi
Tēma 7 Fails Konspekts lekcijai "Molekulārā fizika un termodinamika"
SATURS:
2. MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA
2.1. Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze
2.1.1. Makroskopisku ķermeņu molekulāri kinētiskā (statistiskā) un termodinamiskā pētīšanas metode
2.1.2. Molekulāri kinētiskās teorijas pamattēzes
2.1.3. Sistēmas stāvoklis un stāvokļa parametri
2.1.4. Absolūtā temperatūras skala
2.1.5. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi
2.1.6. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi
2.1.7. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
2.1.8. Vielas daudzums
2.1.9. Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums
2.1.10. Gāzu maisījums
2.2. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati
2.2.1. Ideālas gāzes molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums (spiedienam)
2.2.2. Vienatoma molekulas vidējā translācijas kustības enerģija un tās sakars ar temperatūru
2.2.3. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas vidējā enerģija
Fails Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
Fails Daltona likums
Fails Gāzes molekulas vidējā enerģija
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati"
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati 2"
Tēma 8 Fails Konspekts lekcijai "Molekulu statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi."
SATURS:

2.3. Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi
2.3.1. Maksvela likums ideālas gāzes molekulu sadalījumam pa ātrumiem un siltumkustības enerģijām
2.3.1.1. Gāzes molekulu vidējais kvadrātiskais ātrums
2.3.1.2. Maksvela sadalījuma funkcija
2.3.1.3. Maksvela sadalījuma analīze un grafiks
2.3.1.4. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas vērtībām
2.3.2. Bolcmaņa sadalījums ārējā potenciālu spēku laukā
2.3.2.1. Ideāla gāze smaguma spēku laukā
2.3.2.2. Bolcmaņa sadalījums
2.4. Molekulu savstarpējā sadursme
2.5. Pārneses procesi
2.5.1. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un enerģijas pārnese
2.5.1.1. Difūzija
2.5.1.2. Siltuma vadīšana
2.5.1.3. Viskozitāte (iekšējā berze)
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi"
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Pārneses procesi"
Fails Barometriskā formula
Fails Molekulu ātrumi
Fails Viskozitāte
Tēma 9 Fails Konspekts lekcijai "Termodinamikas pamati"
SATURS:
2.6. Termodinamikas pamati
2.6.1. Pirmais termodinamikas likums
2.6.1.1. Gāzes veiktais darbs, mainoties tilpumam
2.6.1.2. Ideālās gāzes iekšējā enerģija
2.6.1.3. Iekšējās enerģijas izmaiņa
2.6.1.4. Pirmā termodinamikas likuma formulējums
2.6.1.5. Izoparametriskie un adiabātiskie procesi
2.6.2. Ideālas gāzes siltumietilpība
2.6.2.1. Siltumietilpība dažādos procesos
2.6.3. Otrais termodinamikas likums un siltuma dzinēji
2.6.3.1. Procesu veidi
2.6.3.1.1. Atgriezeniski un neatgriezeniski procesi
2.6.3.1.2. Cikliskie procesi
2.6.3.2. Siltuma dzinēji un saldēšanas mašīnas
2.6.3.3. Karno cikls un tā lietderības koeficients ideālai gāzei
2.6.3.4. Entropija
2.6.3.5. Otrais termodinamikas likums
2.6.3.6. Otrā termodinamikas likuma statistiskā jēga
2.6.3.7. Entropijas saistība ar kārtību
Fails Termodinamikas tabula
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati"
Fails Videolekcija "Molekulārā fizika un termodinamikas pamati: Gāzes veiktais darbs"
Fails 1. termodinamikas likums
Fails Cikliskie procesi
Fails Entropija
Tēma 10 Fails Konspekts lekcijai "Elektrostatika"
SATURS:
3. ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS
3.1. Elektrostatika
3.1.1. Elektriskais lauks vakuumā
3.1.1.1. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš
3.1.1.2. Elektriskā lādiņa nezūdamības likums
3.1.1.3. Lādiņa blīvums
3.1.1.4. Elektrisko lādiņu mijiedarbība. Kulona likums
3.1.1.5. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte
3.1.1.6. Intensitātes vektora plūsma
3.1.1.7. Ostrogradska-Gausa teorēma
3.1.1.8. Lauka intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem
3.1.1.8.1. Vienmērīgi lādētas bezgalīgas plates elektriskais lauks
3.1.1.8.2. Vienmērīgi lādētas sfēriskas virsmas elektriskais lauks
3.1.1.8.3. Vienmērīgi lādētas lodes elektriskais lauks
3.1.1.9. Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus
3.1.1.10. Lauka intensitātes vektora cirkulācija
3.1.1.11. Elektrostatiskā lauka potenciāls
3.1.1.12. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla savstarpējā saistība
Fails Videolekcija "Elektrostatika 1"
Fails Videolekcija "Elektrostatika 2"
Fails Mācību filma "Elektriskais lauks"
Fails Elektrostatisko lauku superpozīcijas princips
Fails Darbs elektrostatiskajā laukā
Fails Divu vadu mijiedarbība
Tēma 11 Fails Konspekts lekcijai "Elektriskais lauks vielās"
Saturs:

3.1.2. Elektriskais lauks dielektriķos
3.1.2.1. Brīvie un saistītie lādiņi
3.1.2.2. Elektriskais dipols. Dipols homogēnā elektriskā laukā
3.1.2.3. Polārās un nepolārās molekulas
3.1.2.4. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors
3.1.2.5. Vides relatīvā dielektriskā caurlaidība
3.1.2.6. Elektriskā lauka indukcija (nobīde)
3.1.3. Vadītāji elektriskajā laukā
3.1.3.1. Elektriskais lauks vadītājā un ārpus vadītāja tā virsmas tuvumā
3.1.3.2. Vadītājs ārējā elektriskajā laukā
3.1.3.3. Vadītāju elektriskā kapacitāte. Kondensatori
3.1.3.4. Elektriskā lauka enerģija
3.1.3.4.1. Lādiņu sistēmas enerģija
3.1.3.4.2. Lādēta vadītāja un kondensatora enerģija
3.1.3.4.3. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums
Fails Videolekcija "Dielektriķi elektriskajā laukā"
Fails Videolekcija "Vadītāji elektriskajā laukā"
Fails Mācību filma "Vielas elektriskajā laukā"
Fails Lādētu daļiņu kustība kondensatorā
Fails Kondensatori
Fails Vielas dielektriskās īpašības
Tēma 12 Fails Konspekts lekcijai "Elektriskā strāva"
SATURS:

3.2. Līdzstrāva
3.2.1. Strāvas stiprums un blīvums
3.2.2. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Spriegums
3.2.3. Oma likums ķēdes posmam
3.2.4. Vadītāju pretestība
3.2.5. Rezistoru slēgumi
3.2.6. Oma likums diferenciālā formā
3.2.7. Oma likums noslēgtai ķēdei
3.2.8. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi
3.2.9. Strāvas darbs un jauda
3.2.10. Džoula-Lenca likums
3.2.11. Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija
Fails Videolekcija "Elektriskā strāva"
Fails Videolekcija "Elektriskās ķēdes"
Fails Mācību filma "Strāva šķidrumos un gāzēs"
Fails Lietderīgā jauda, lietderības koeficients
Fails Strāva metālos
Fails Strāvas stiprums, blīvums
Tēma 13 Mape Lekciju demonstrācijas eksperimenti

Lekciju demonstrācijas eksperimentu apraksti no sekojošiem avotiem:

О.Канавиньш. Физические опыты и их толкование, РПИ, Рига, 1978

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, II.daļa Elektrība un magnētisms", RPI, Rīga, 1982.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, III.daļa Elektromagnētisms", RPI, Rīga, 1984.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, RPI, Rīga, 1980.

Fizikas demonstrāciju apraksti, II daļa. Elektrība, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1969.

Fizikas demonstrāciju apraksti, Pirmais papildinājums, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1970.

Fizikas demonstrāciju apraksti, III daļa. Optika, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1971.