Tēma Nosaukums Apraksts
Informācija par fizikas mācību laboratorijām Fails Papildnodarbība
Fails Nokavēto laboratorijas darbu nostrādāšanas kārtība
Fails Kopējās prasības fizikas mācību laboratorijās
Fails RTU TFI mācību laboratoriju nolikums
Fails RTU TFI mācību laboratoriju nolikums
Tēma 3 Fails Stjudenta_koeficienti.pdf
Fails Mērjumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati
Fails Aprēķināto vērtību noapaļošana
Fails Vienkāršie mērījumi, laboratorijas darba prezentācija
Fails Vienkāršie mērījumi - apraksts pdf formātā
Fails Atvuda iekārta, laboratorijas darba prezentācija
Fails Atvuda iekārta - apraksts pdf formā
Fails Fizikālais svārsts, laboratorijas darba prezentācija
Fails Fizikālais svārsts - apraksts pdf formā
Fails Maksvela svārsts, laboratorijas darba prezentācija
Fails Maksvela svārsts - apraksts pdf formā
Fails Oberbeka iekārta, laboratorijas darba prezentācija
Fails Oberbeka iekārta - apraksts pdf formā
Fails Ballistiskais svārsts, laboratorijas darba prezentācija
Fails Ballistiskais svārsts - apraksts pdf formātā
Fails Vērpes ballistiskais svārsts, laboratorijas darba prezentācija
Fails Vērpes ballistiskais svārsts - apraksts pdf formā
Fails Mehāniskās enerģijas un impulsa nezūdamības likumu izpēte - apraksts pdf formā
Fails Siltumietilpību attiecības noteikšana, laboratorijas darba prezentācija
Fails Siltumietilpību attiecības noteikšana - apraksts pdf formā
Fails Laboratorijas darba apraksts
Fails Monofilārā iekare, laboratorijas darba prezentācija
Fails Monofilārā iekare - apraksts pdf formā
Fails Matemātiskais svārsts, laboratorijas darba prezentācija
Fails Matemātiskais svārsts - apraksts pdf formā
Fails 1.9.1. Laboratorijas darbs "Rimstošās svārstības" - apraksts pdf formātā
Fails 1.10. Gāzu likumi
Fails Laboratorijas darba apraksts
Fails Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana, laboratorijas darba prezentācija
Fails Mērinstrumentu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana - apraksts pdf formātā
Fails Elektriskā lauka pētīšana, laboratorijas darba prezentācija
Fails Elektriskā lauka pētīšana - apraksts pdf formā
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras, laboratorijas darba prezentācija
Fails Vielu elektriskā vadītspēja un tās atkarība no temperatūras - apraksts pdf formā
Tēma 4 Fails Konspekts lekcijai "Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā"
Saturs:
IEVADS
Fizikas priekšmets un tā sakars ar citām zinātnēm

1. MEHĀNIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
1.1 Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā
1.1.1. Atskaites sistēmas
1.1.2. Materiāla punkta trajektorija, pārvietojums un ceļš
1.1.3. Ātrums
1.1.4. Paātrinājums
1.1.5. Normālais un tangenciālais paātrinājums.
1.1.6. Materiāla punkta kustība pa aploci
1.1.7. Lineārā ātruma un paātrinājuma sakars ar leņķiskajiem lielumiem
Fails Materiālā punkta translācijas kustības kinemātika, lekcijas prezentācija
Fails Rotācijas kustības kinemātika, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Ķermeņu vienmērigi paātrināta kustība"
Fails Materiāla punkta kinemātika 1, uzdevuma prezentācija
Fails Rotācijas kustības kinemātika 1, uzdevuma prezentācija
Fails Rotācijas kustības kinemātika 2, uzdevuma prezentācija
Tēma 5 Fails Konspekts lekcijai "Materiāla punkta dinamika"
SATURS:

1.2. Materiāla punkta dinamika
1.2.1. Pirmais Ņūtona likums. Inerciālās atskaites sistēmas
1.2.2. Spēks un masa. Otrais Ņūtona likums
1.2.3. Impulss (kustības daudzums)
1.2.4. Trešais Ņūtona likums
1.2.5. Mehāniska sistēma
1.2.6. Impulsa nezūdamības likums
1.2.7. Spēku veidi mehānikā
1.2.7.1. Elastības spēki
1.2.7.2. Berzes spēki
1.2.7.3. Gravitācijas spēki
1.2.8. Jēdziens par spēka lauku
1.2.9. Darbs. Mainīga spēka darbs. Jauda
1.2.10. Enerģija
1.2.10.1. Kinētiskā enerģija
1.2.10.2. Potenciālā enerģija
1.2.11. Konservatīvie un nekonservatīvie (disipatīvie) spēki. Sakarība starp konservatīvo spēku un potenciālo enerģiju
1.2.12. Enerģijas nezūdamības likums mehānikā
Fails Ņūtona likumi, lekcijas prezentācija
Fails Spēki dabā, lekcijas prezentācija
Fails Darbs. Jauda. Enerģija. Lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "2. Ņūtona likums"
Fails Ķermenis uz slīpās plaknes, uzdevuma prezentācija
Fails Kustība centrtieces spēka iedarbībā, uzdevuma prezentācija
Fails Materiāla punkta dinamika, uzdevuma prezentācija
Tēma 6 Fails Konspekts lekcijai "Cieta ķermeņa dinamika"
SATURS:

1.3. Cieta ķermeņa dinamika
1.3.1. Cieta ķermeņa kustība
1.3.1.1. Cieta ķermeņa translācijas kustība
1.3.1.2. Cieta ķermeņa rotācijas kustība
1.3.2. Inerces moments
1.3.3. Spēka moments
1.3.4. Ķermeņa rotācijas dinamikas pamatvienādojums
1.3.5. Impulsa moments
1.3.6. Impulsa momenta nezūdamības likums
1.3.7. Rotējoša ķermeņa kinētiskā enerģija, darbs un jauda
1.3.8. Rites kustība
1.3.9. Translācijas un rotācijas analoģija
Fails Cieta ķermeņa dinamika 1, lekcijas prezentācija
Fails Cieta ķermeņa dinamika 2, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Absolūti cieta ķermeņa dinamika"
Fails Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 2"
Fails Mācību filma "Cieta ķermeņa dinamika 3"
Fails Saistītu ķermeņu kustība, uzdevuma prezentācija
Fails Impulsa momenta nezūdamības likums, uzdevuma prezentācija
Fails Rites kustība, uzdevuma prezentācija
Tēma 7 Fails Konspekts lekcijai "Mehāniskās svārstības"
SATURS:

1.4. Mehāniskās svārstības
1.4.1. Svārstības un to veidi
1.4.2. Harmoniskas svārstības. Svārstību raksturlielumi
1.4.2.1. Harmonisku svārstību kinemātiskais vienādojums
1.4.2.2. Kustības ātrums harmoniskajās svārstībās
1.4.2.3. Paātrinājums harmonisko svārstību kustībā
1.4.3. Harmonisku svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. Divu harmonisku vienvirziena svārstību saskaitīšana
1.4.3.1.1. Divu harmonisku vienvirziena vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.1. 2. Divu harmonisku vienvirziena dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.1. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru vienādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.3.2.2. Divu harmonisku savstarpēji perpendikulāru dažādas frekvences svārstību saskaitīšana
1.4.4. Harmonisku svārstību dinamika
1.4.4.1. Kvazielastīgie spēki
1.4.4.2. Fizikālais un matemātiskais svārsts
1.4.4.3. Harmonisku svārstību enerģija
1.4.5. Rimstošas svārstības
1.4.6. Uzspiestas svārstības. Rezonanse
Fails Mehāniskās svārstības 1, lekcijas prezentācija
Fails Mehāniskās svārstības 2, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Perpendikulāru svārstību saskaitīšana"
Fails Mācību filma "Viena virziena svārstību saskaitīšana"
Fails Fizikālā svārsta harmoniskas svārstības, uzdevuma prezentācija
Fails Harmonisku svārstību saskaitīšana, uzdevuma prezentācija
Fails Rimstošas un uzspiestas svārstības, uzdevuma prezentācija
Tēma 8 Fails Konspekts lekcijai "Viļņi"
SATURS:

1.5. Viļņi
1.5.1. Viļņu veidošanās
1.5.2. Garenviļņi un šķērsviļņi
1.5.3. Viļņu virsma un viļņu fronte
1.5.4. Heigensa princips
1.5.5. Skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.1. Plakana harmoniska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.5.2. Sfēriska skrejviļņa kinemātiskais vienādojums
1.5.6. Viļņa garums
1.5.7. Viļņu skaitlis un viļņu vektors
1.5.8. Superpozīcijas princips
1.5.9. Viļņu interference. Stāvviļņi
1.5.10. Jēdziens par viļņu difrakciju
1.5.11. Viļņu enerģija
1.5.12. Viļņu enerģijas plūsma
Fails Viļņi 1, lekcijas prezentācija
Fails Viļņi 2, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Viļņi elastīgā vidē"
Fails Vides daļiņu novirze, ātrums un paātrinājums, uzdevuma prezentācija
Fails Plakans, harmonisks skrejvilnis, uzdevuma prezentācija
Fails Stāvviļņi, uzdevuma prezentācija
Tēma 9 Fails Konspekts lekcijai "Molekulārā fizika un termodinamika"
SATURS:
2. MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA
2.1. Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze
2.1.1. Makroskopisku ķermeņu molekulāri kinētiskā (statistiskā) un termodinamiskā pētīšanas metode
2.1.2. Molekulāri kinētiskās teorijas pamattēzes
2.1.3. Sistēmas stāvoklis un stāvokļa parametri
2.1.4. Absolūtā temperatūras skala
2.1.5. Līdzsvara un nelīdzsvara stāvokļi
2.1.6. Līdzsvara un nelīdzsvara procesi
2.1.7. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
2.1.8. Vielas daudzums
2.1.9. Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums
2.1.10. Gāzu maisījums
2.2. Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati
2.2.1. Ideālas gāzes molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums (spiedienam)
2.2.2. Vienatoma molekulas vidējā translācijas kustības enerģija un tās sakars ar temperatūru
2.2.3. Brīvības pakāpju skaits un daudzatomu molekulas vidējā enerģija
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati 1, lekcijas prezentācija
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati 2, lekcijas prezentācija
Fails Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums, uzdevuma prezentācija
Fails Daltona likums, uzdevuma prezentācija
Fails Gāzes molekulas vidējā enerģija, uzdevuma prezentācija
Tēma 10 Fails Konspekts lekcijai "Molekulu statistiskie sadalījumi. Pārneses procesi."
SATURS:

2.3. Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi
2.3.1. Maksvela likums ideālas gāzes molekulu sadalījumam pa ātrumiem un siltumkustības enerģijām
2.3.1.1. Gāzes molekulu vidējais kvadrātiskais ātrums
2.3.1.2. Maksvela sadalījuma funkcija
2.3.1.3. Maksvela sadalījuma analīze un grafiks
2.3.1.4. Molekulu sadalījums pa translācijas kustības kinētiskās enerģijas vērtībām
2.3.2. Bolcmaņa sadalījums ārējā potenciālu spēku laukā
2.3.2.1. Ideāla gāze smaguma spēku laukā
2.3.2.2. Bolcmaņa sadalījums
2.4. Molekulu savstarpējā sadursme
2.5. Pārneses procesi
2.5.1. Molekulu siltuma kustība un ar to saistītā masas, impulsa un enerģijas pārnese
2.5.1.1. Difūzija
2.5.1.2. Siltuma vadīšana
2.5.1.3. Viskozitāte (iekšējā berze)
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati, Gāzes molekulu statistiskie sadalījumi, lekcijas prezentācija
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati, Pārneses procesi, lekcijas prezentācija
Fails Barometriskā formula, uzdevuma prezentācija
Fails Molekulu ātrumi, uzdevuma prezentācija
Fails Viskozitāte, uzdevuma prezentācija
Tēma 11 Fails Konspekts lekcijai "Termodinamikas pamati"
SATURS:
2.6. Termodinamikas pamati
2.6.1. Pirmais termodinamikas likums
2.6.1.1. Gāzes veiktais darbs, mainoties tilpumam
2.6.1.2. Ideālās gāzes iekšējā enerģija
2.6.1.3. Iekšējās enerģijas izmaiņa
2.6.1.4. Pirmā termodinamikas likuma formulējums
2.6.1.5. Izoparametriskie un adiabātiskie procesi
2.6.2. Ideālas gāzes siltumietilpība
2.6.2.1. Siltumietilpība dažādos procesos
2.6.3. Otrais termodinamikas likums un siltuma dzinēji
2.6.3.1. Procesu veidi
2.6.3.1.1. Atgriezeniski un neatgriezeniski procesi
2.6.3.1.2. Cikliskie procesi
2.6.3.2. Siltuma dzinēji un saldēšanas mašīnas
2.6.3.3. Karno cikls un tā lietderības koeficients ideālai gāzei
2.6.3.4. Entropija
2.6.3.5. Otrais termodinamikas likums
2.6.3.6. Otrā termodinamikas likuma statistiskā jēga
2.6.3.7. Entropijas saistība ar kārtību
Fails Termodinamikas tabula
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati, lekcijas prezentācija
Fails Molekulārā fizika un termodinamikas pamati, Gāzes veiktais darbs, lekcijas prezentācija
Fails 1. termodinamikas likums, uzdevuma prezentācija
Fails Cikliskie procesi, uzdevuma prezentācija
Fails Entropija, uzdevuma prezentācija
Tēma 12 Fails Konspekts lekcijai "Elektrostatika"
SATURS:
3. ELEKTRĪBA UN MAGNĒTISMS
3.1. Elektrostatika
3.1.1. Elektriskais lauks vakuumā
3.1.1.1. Elektriskā lādiņa īpašības. Elementārlādiņš
3.1.1.2. Elektriskā lādiņa nezūdamības likums
3.1.1.3. Lādiņa blīvums
3.1.1.4. Elektrisko lādiņu mijiedarbība. Kulona likums
3.1.1.5. Elektriskais lauks. Lauka intensitāte
3.1.1.6. Intensitātes vektora plūsma
3.1.1.7. Ostrogradska-Gausa teorēma
3.1.1.8. Lauka intensitātes aprēķināšana dažādiem lādētiem ķermeņiem
3.1.1.8.1. Vienmērīgi lādētas bezgalīgas plates elektriskais lauks
3.1.1.8.2. Vienmērīgi lādētas sfēriskas virsmas elektriskais lauks
3.1.1.8.3. Vienmērīgi lādētas lodes elektriskais lauks
3.1.1.9. Elektriskā lauka spēku darbs, pārvietojot lādiņus
3.1.1.10. Lauka intensitātes vektora cirkulācija
3.1.1.11. Elektrostatiskā lauka potenciāls
3.1.1.12. Elektriskā lauka intensitātes un potenciāla savstarpējā saistība
Fails Elektrostatika 1, lekcijas prezentācija
Fails Elektrostatika 2, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Elektriskais lauks"
Fails Elektrostatisko lauku superpozīcijas princips, uzdevuma prezentācija
Fails Darbs elektrostatiskajā laukā, uzdevuma prezentācija
Fails Divu vadu mijiedarbība, uzdevuma prezentācija
Tēma 13 Fails Konspekts lekcijai "Elektriskais lauks vielās"
Saturs:

3.1.2. Elektriskais lauks dielektriķos
3.1.2.1. Brīvie un saistītie lādiņi
3.1.2.2. Elektriskais dipols. Dipols homogēnā elektriskā laukā
3.1.2.3. Polārās un nepolārās molekulas
3.1.2.4. Dielektriķu polarizācija. Polarizācijas vektors
3.1.2.5. Vides relatīvā dielektriskā caurlaidība
3.1.2.6. Elektriskā lauka indukcija (nobīde)
3.1.3. Vadītāji elektriskajā laukā
3.1.3.1. Elektriskais lauks vadītājā un ārpus vadītāja tā virsmas tuvumā
3.1.3.2. Vadītājs ārējā elektriskajā laukā
3.1.3.3. Vadītāju elektriskā kapacitāte. Kondensatori
3.1.3.4. Elektriskā lauka enerģija
3.1.3.4.1. Lādiņu sistēmas enerģija
3.1.3.4.2. Lādēta vadītāja un kondensatora enerģija
3.1.3.4.3. Elektrostatiskā lauka enerģija. Lauka enerģijas blīvums
Fails Dielektriķi elektriskajā laukā, lekcijas prezentācija
Fails Vadītāji elektriskajā laukā, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Vielas elektriskajā laukā"
Fails Lādētu daļiņu kustība kondensatorā, uzdevuma prezentācija
Fails Kondensatori, uzdevuma prezentācija
Fails Vielas dielektriskās īpašības, uzdevuma prezentācija
Tēma 14 Fails Konspekts lekcijai "Elektriskā strāva"
SATURS:

3.2. Līdzstrāva
3.2.1. Strāvas stiprums un blīvums
3.2.2. Strāvas avoti. Elektrodzinējspēks. Spriegums
3.2.3. Oma likums ķēdes posmam
3.2.4. Vadītāju pretestība
3.2.5. Rezistoru slēgumi
3.2.6. Oma likums diferenciālā formā
3.2.7. Oma likums noslēgtai ķēdei
3.2.8. Sazarotas ķēdes. Kirhofa likumi
3.2.9. Strāvas darbs un jauda
3.2.10. Džoula-Lenca likums
3.2.11. Metālu elektrovadītspējas elementārā klasiskā teorija
Fails Elektriskā strāva, lekcijas prezentācija
Fails Elektriskās ķēdes, lekcijas prezentācija
Fails Mācību filma "Strāva šķidrumos un gāzēs"
Fails Lietderīgā jauda, lietderības koeficients, uzdevuma prezentācija
Fails Strāva metālos, uzdevuma prezentācija
Fails Strāvas stiprums, blīvums, uzdevuma prezentācija
Tēma 15 Mape Lekciju demonstrācijas eksperimenti

Lekciju demonstrācijas eksperimentu apraksti no sekojošiem avotiem:

О.Канавиньш. Физические опыты и их толкование, РПИ, Рига, 1978

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, II.daļa Elektrība un magnētisms", RPI, Rīga, 1982.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, III.daļa Elektromagnētisms", RPI, Rīga, 1984.

O.Kanaviņš, Fizikas eksperimenti un to interpretācija, RPI, Rīga, 1980.

Fizikas demonstrāciju apraksti, II daļa. Elektrība, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1969.

Fizikas demonstrāciju apraksti, Pirmais papildinājums, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1970.

Fizikas demonstrāciju apraksti, III daļa. Optika, RPI, Fizikas katedra, Rīga, 1971.