Palīdzība par Meklēt kursus

Zinātniskais darbs(1),20/21-R

Doktorants izstrādā un sagatavo promocijas darbu, kas var būt disertācija vai publicētu zinātnisko rakstu kopa. Zinātniskie pētījumi var būt eksperimentāli vai teorētiski tādās materiālzinātnes apakšnozarēs kā neorganiskā ķīmija, biomateriāli, keramiskie materiāli, inteliģentie materiāli un struktūras, nanomateriāli un ir saistīt ar jaunu materiālu izstrādi, to īpašību izpēti, ar jaunu zināšanu ieguvi par materiāliem un to pielietojuma iespējām dažādās tautsaimniecības jomās.

Zinātniskais darbs(1),20/21-P

Doktorants izstrādā un sagatavo promocijas darbu, kas var būt disertācija vai publicētu zinātnisko rakstu kopa. Zinātniskie pētījumi var būt eksperimentāli vai teorētiski tādās materiālzinātnes apakšnozarēs kā neorganiskā ķīmija, biomateriāli, keramiskie materiāli, inteliģentie materiāli un struktūras, nanomateriāli un ir saistīt ar jaunu materiālu izstrādi, to īpašību izpēti, ar jaunu zināšanu ieguvi par materiāliem un to pielietojuma iespējām dažādās tautsaimniecības jomās.

Maģistra darbs(1),20/21-R

Maģistra darbs kā valsts pārbaudījuma sastāvdaļa ir patstāvīgi veikts oriģināls zinātniski teorētisks un eksperimentāls pētījums materiālzinātnes apakšnozarēs – biomateriāli, keramiskie materiāli, inteliģentie materiāli un struktūras. Maģistra darbā jāiekļauj ievads, zinātniskās literatūras analīze, metodiskā daļa, eksperimentālā daļa, secinājumi un izmantotā literatūra. Darba noformēšanu veic atbilstoši MLĶF izstrādātajiem norādījumiem
Darbu un tā aizstāvēšanā parādītās zināšanas novērtē fakultātes dekāna apstiprināta gala pārbaudījumu komisija.

Maģistra darbs(1),20/21-P

Maģistra darbs kā valsts pārbaudījuma sastāvdaļa ir patstāvīgi veikts oriģināls zinātniski teorētisks un eksperimentāls pētījums materiālzinātnes apakšnozarēs – biomateriāli, keramiskie materiāli, inteliģentie materiāli un struktūras. Maģistra darbā jāiekļauj ievads, zinātniskās literatūras analīze, metodiskā daļa, eksperimentālā daļa, secinājumi un izmantotā literatūra. Darba noformēšanu veic atbilstoši MLĶF izstrādātajiem norādījumiem
Darbu un tā aizstāvēšanā parādītās zināšanas novērtē fakultātes dekāna apstiprināta gala pārbaudījumu komisija.