Palīdzība par Search courses

Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā(1),19/20-R

Studiju kurss dod iespēju padziļināti iepazīties ar kādu no studiju programmas izpētes jomām un sagatavoties maģistra darba izstrādei. Students iegūst padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības vadīšanas jomā, kā arī spēj izvēlēties savām interesēm atbilstošu pētījuma virzienu. Studiju kurss nodrošina nepieciešamo kompetenču attīstīšanu darbam ar zinātnisku literatūru, primārajiem un sekundārajiem datiem, empīrisko pētījumu veikšanu, pētījuma rezultātu izvērtēšanā, analīzē, interpretēšanā un prezentēšanā.

Mārketings un digitālā transformācija(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par digitālās transformācijas ietekmi uzņēmējdarbības vides, mārketinga un organizācijas komunikācijas efektīvu attīstību.

Maģistra darbs(English)(1),19/20-R

Master Thesis for obtaining a degree in business management is to be a qualitative scientific research work, which is to be defended publicly. The theme of the Master Thesis is chosen at the end of the first year of studies. Having consulted scientific supervisor and the head of the program, the object, methods and problem of the research are analyzed. Master Thesis is evaluated according to a defined order and evaluation criteria.

Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības vadīšanā(English)(1),19/20-R

The study course gives an opportunity to get acquainted with some of the areas of study program and be prepared for the writing the master thesis. Student obtains advanced knowledge in the field on business management, as well as is able to choose the direction of research that suits his/her interests. The study subject provides the conditions for the development of necessary competences for working with scientific literature, primary and secondary data, empirical research, evaluation, analysis and interpretation of research results, preparation and presentation of the report.