Vācu valoda(1),15/16-R

Profesionālā bakalaura studiju programmas svešvalodas kursa turpinājums. Runas un rakstu, lasīšanas un klausīšanās prasmes tiek attīstītas un nostiprinātas uz specialitātes tekstu bāzes, īpašu uzmanību veltot terminoloģijas, komunikatīvo modeļu un rakstu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguvei un praktiskai lietošanai.
Lasīšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas, lasot tekstus specialitātē, kā arī pilnveidojot dažādas lasīšanas tehnikas un prasmes kritiski vērtēt un analizēt iegūto informāciju.
Klausīšanās prasmes un iemaņas tiek attīstītas, klausoties oriģinālus tekstus vācu valodā.
Runāšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas monologā un dialogā, diskusijā par aktuālām problēmām, uzdodot un atbildot uz jautājumiem, aizstāvot savu viedokli utt., kā arī uzstājoties auditorijā ar ziņojumu.
Rakstīšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas, rakstot esejas, ziņojumus, teksta kopsavilkumus par praktiskajās nodarbībās un patstāvīgi izlasītiem tekstiem.
Visi teksti lasīšanai, kā arī rakstīšanas un runāšanas tēmas tiek atlasītas atkarībā no grupas specialitātes, ņemot vērā valodas prasmju līmeni. Leksiskās un sintaktiskās konstrukcijas, kas raksturīgas zinātnes un speciālā lietojuma valodai (SLV), tiek mācītas neatkarīgi no grupas specialitātes.