Maģistra darbs(Neklātienes,Vakara)(2),13/14-P

Maģistra darbs ir rakstveidā noformēts, patstāvīgs zinātnisks un lietišķs pētījums, kas apliecina autora spēju un prasmi risināt aktuālas uzņēmējdarbības un vadības problēmas, kā arī piedāvāt to radošus un inovatīvus risinājumus.
Maģistra darba mērķi ir:
- teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana, paplašināšana un pielietošana;
- mūsdienu līdzekļu un pētniecības metožu pielietošanas iemaņu attīstīšana problēmu un uzdevumu risināšanā;
- praktisko problēmu un uzdevumu formulēšanas un to risināšanas prasmes attīstīšana;
- priekšlikumus izstrādāšana konkrēta objekta vai tā daļas darbības uzlabošanai, projekta izstrāde un projekta efektivitātes pamatošana, pielietojot atbilstošas problēmu pētīšanas un risināšanas metodes;
- studenta patstāvīgā darba iemaņu un spēju publiski aizstāvēt darba rezultātus attīstīšana un pilnveidošana.