Vides un klimata ceļvedis(Neklātienes,Vakara)(1),23/24-P

Studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar Eiropas vides un klimata ceļvedi ekonomikas ilgtspējai, lai veicinātu resursu efektīvu izmantošanu, pārejot uz tīru, aprites ekonomiku, un mazinātu klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības zudumu un piesārņojumu. Studiju kursa ietvaros tiek analizēta vides inženierzinātņu loma citu zinātņu vidū, tēmas aktualitāte mūsdienu sabiedrībā, vides problēmas, to ietekme uz nākamajām paaudzēm un citiem ar vidi saistītiem problēmjautājumiem. Studiju kursa ietvaros tiek analizētas un novērtētas iespējas uzlabot tehniskās ražošanas sistēmas, pamatojoties uz vides un ilgtspējības perspektīvu. Studiju kurss tiek realizēts moduļa veidā. Studiju kursa saturā iekļautas lekcijas. Lekcijas tiek papildinātas ar praktisko darbu. Viena no studiju kursa sastāvdaļām ir piedalīšanās lomu spēlē, kuras ietvaros studenti pielieto studiju kursā iegūtās zināšanas un iemaņas.