Elektroenerģētisko sistēmu automatizācija un aizsardzība. Zinātniskais seminārs(1),23/24-P

Studiju kurss dod izpratni par modernu elektroenerģētisko sistēmu (EES) dažādu objektu matemātisko modelēšanu stacionāros režīmos un pārejas procesos, par digitālo aizsardzības un automātikas ierīču darba modelēšanu un efektivitātes novērtēšanu. Studiju kursa apguves laikā doktorantam jāstrādā ar jaunāko zinātnisko literatūru, kas saistīta ar viņa promocijas darba tēmu, jāveic rakstu analīze un jāsagatavo dažas šo rakstu prezentācijas. Galvenā uzmanība veltīta uzdevumu risinājumu metodēm un to praktiskajam pielietojumam promocijas darbā, izmantojot dažādas datorprogrammas un rīkus.