Prakse(1),23/24-P

Profesionālā bakalauru studiju programma paredz praksi ārpus izglītības iestādes. Prakses laikā students apgūst būvinženiera darba pamatus, kas saistīti ar konstrukciju projektēšanu, būvprojektu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju, būvdarbu vadīšanu, būvniecības procesa plānošanu un uzraudzību, būvprojekta dokumentāciju, būvdarbu veikšanas kārtību, pieredzi strādāt ar būvnormatīviem un standartiem, plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā, sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju, kontrolēt un analizēt darbu izpildi, efektīvi un lietderīgi izmantot resursus, pārzināt būvju ekspluatācijas jautājumus, izmantot projektēšanas datorprogrammas. Pabeidzot praksi, students sastāda prakses atskaiti, kas apliecina prakses uzdevumā norādīto uzdevumu izpildi.