Diplomprojekts(1),21/22-P

Diplomdarba projektēšanas laikā jāizpaužas studenta patstāvīgumam par tēmā fiksēto problēmu vai konkrētu būvobjekta risinājumu. Diplomprojektu tematikai jābūt aktuālai, tai jāatbilst zinātnes un tehnikas mūslaiku stāvoklim un attīstības perspektīvām un pēc sava satura jānodrošina arī diplomprojektēšanas uzdevumu risināšana un mērķu sasniegšana. Diplomprojekts jāizstrādā pamatojoties uz speciālās literatūras dziļas izstudēšanas pamata (mācību grāmatas un līdzekļi, monogrāfijas, normatīvi u.c.). Informācijas apstrādei un tehnisko risinājumu izstrādei ir jāizmanto jaunākās metodikas un datortehnoloģijas. Zinātniskās pētniecības diplomprojektā jāizstrādā arī būvobjekta arhitektūras risinājumi un jāveic arī konstrukciju aprēķini. Katram diplomprojektam jābūt ekonomiski pamatotam.