Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-P

Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas skaitliskās metodes un to īpatnības. Skaitlisko metožu galvenie algoritmi vienādojumu sistēmu, nelineāru vienādojumu, diferenciālvienādojumu risināšanai. Skaitliskas diferencēšanas un integrēšanas metodes.