Grāmatvedība(1),20/21-R

Studiju kurss ietver tēmas, kas nodrošina teorētiskās un praktiskās iemaņas, lai studiju kursa noslēgumā studenti izprastu bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanu. Studiju kursā tiks aplūkoti šādi jautājumi: grāmatvedības darba organizācija; divkāršā ieraksta sistēma; ieņēmumu un izdevumu uzskaite; pamatlīdzekļu uzskaite; krājumu uzskaites metodes; naudas līdzekļu uzskaite; debitoru un kreditoru uzskaite; darba samaksas aprēķins; gada pārskats, tā sastāvdaļas.