Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)(1),20/21-R

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un veido izpratni par produktu, procesu, personu un vadības sistēmu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar starptautisko standartu un normatīvo aktu prasībām. Studiju projektā studenti pēta un analizē situāciju konkrētā atbilstības novērtēšanas jomā, izstrādājot risinājumus konkrētai ar atbilstības novērtēšanu saistītai problemātikai un sniedzot priekšlikumus atbilstības novērtēšanas sistēmas uzlabošanai.