Bakalaura darbs(1),20/21-R

Bakalaura studiju programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana, kas demonstrē studenta kompetenci, atbilstoši “Procesu kvalitātes vadības inženiera” profesijas standartam un 6. LKI līmenim. Bakalaura darbs ir patstāvīgs pētījums, kas aptver literatūras un publikāciju izpētes rezultātus, konkrētas organizācijas (uzņēmuma, iestādes, laboratorijas, struktūrvienības u. tml.) kvalitātes sistēmas analīzes un novērtējuma rezultātus, kā arī autora izstrādātu priekšlikumu kopumu. Darbu izstrādā saskaņā ar paša studenta izvēlēto tēmu vienā no tematiskām grupām: Kvalitātes sistēmas pilnveide, Tehnisko un tehnoloģisko procesu pilnveide vai Neatbilstību kontrole un risku novērtējums.
Darbā autors pamato attiecīgā jautājuma vai problēmas izpētes aktualitāti, veic analītisku, praktisku un lietderīgu pētījumu, tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko sistēmu un procesu mērīšanu, vērtēšanu un atbilstības novērtēšanu, argumentē secinājumus un izstrādā pilnveides priekšlikumus. Darba rezultātā tiek izstrādāti produktu, procesu un sistēmu kvalitāti un/vai atbilstības novērtēšanas darbības uzlabojoši un pilnveidojoši tehnoloģiskie risinājumi.