Kvalitātes pilnveides metodes(1),20/21-R

Studiju kursā ietverti jautājumi par ražošanas un biznesa procesu pilnveidi organizācijā, procesa izpratni un monitoringu, nepārtrauktu procesu pilnveidi, aplūkotas dažādas procesu vadībā iesaistīto pušu lomas. Vienlaicīgi ar teorētiskajām zināšanām studenti apgūs izmantojamo tehnoloģiju analīzes un praktiskas lietošanas metodes, iegūs izpratni par vairāku metožu lietošanas mērķi un efektivitāti: LEAN, SIPOC, Six-sigma u.c.