Prakse(2),20/21-R

Prakse ir studiju programmas daļa, kuras mērķis ir darba vidē pilnveidot studējošā profesionālo kompetenci kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā, attīstīt spēju patstāvīgi strādāt mainīgos darba vides apstākļos, nostiprināt un papildināt profesionālās zināšanas, attīstīt kritiskās domāšanas un analītiskās prasmes, spēju argumentēt savu profesionālo viedokli, kā arī patstāvīgi veikt profesionālos uzdevumus. Prakses laikā studējošajam ir uzdevums, savā darbā pielietojot studijās iegūtās zināšanas un prasmes, pētīt un izprast organizācijas darbības kopsakarības, analizēt un novērtēt kvalitātes problēmas prakses vietā, piedāvāt efektīvus un ekonomiski pamatotus šo problēmu risinājumus, kā arī apkopot maģistra darbam nepieciešamo informāciju. Lai sekmīgāk varētu īstenot prakses uzdevumus, praktikantam pēc iespējas vairāk jāiesaistās kvalitātes pilnveides projektu īstenošanā, esošās kvalitātes sistēmas novērtēšanā un procesu analīzē, jāapmeklē dažādas uzņēmuma struktūrvienības un jāizprot to integrācija kopējā sistēmā.