Qualifying Practical Placement(Distance, Evening)(1),20/21-R

Kvalifikācijas prakse paredz studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu; iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās profesijas pārstāvju darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu, kontroli; attiecīgā profila profesijas kvalifikācijas darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšanu, sistematizēšanu un apstrādi; mācību prakses atskaites izstrādāšanu atbilstoši nolikumam.