Bakalaura darbs(1),20/21-R

Bakalaura darbā tiek apkopoti materiāli par noteiktu elektroenerģētisko sistēmu vai tās elementu(elektropārvades līnijas, stacijas vai apakšstacijas, generējošās iekārtas, elektroinstalācijas, elektrosistēmas vadības un aizsardzības elementiem) darbības tehnoloģiju un režīmiem. Izstrādāti šo sistēmu vai to elementu apraksti un darbības algoritmi, kā arī aplūkoti to darbības režīmi un dots salīdzinošs novērtējums.