Vides inženierzinātne 2. daļa(1),19/20-P

Studiju priekšmeta „Vides inženierzinātnes: 2.daļa” ietvaros tiek analizēts vides inženierzinātņu loma citu zinātņu vidū, tēmas aktualitāte mūsdienu sabiedrībā, vides problēmas, to ietekme uz nākamajām paaudzēm un citiem ar vidi saistītiem problēmjautājumiem. Studiju priekšmeta ietvaros tiek analizēta vides politika un vides ekonomika, vides pārvaldības sistēmas, ietekmes uz vidi vērtējums, dzīves cikla analīze, tīrāka ražošana, vides tehnoloģijas, atkritumu apsaimniekošana un enerģijas patērētāja vadība. Lekcijas tiek papildinātas ar lomu spēlēm un praktisko darbu.
Studiju kurss „Vides inženierzinātnes” paredzēts visu specialitāšu augstskolu studentiem kā brīvās izvēles kurss.