Studiju projekts 3(1),19/20-P

Studiju darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs analītisks pētījums kādā no četros mācību gados apgūto speciālo muitas, nodokļu, finanšu analīzes, likumdošanas, risku novērtēšanas, personāla vadības mācību priekšmetu ietvaros, kura slēdzieni ir bāzēti uz literatūras un konkrētu datu apskatu. Pētījuma virzienu students izvēlās ar iespēju to turpināt bakalaura darbā. Pētījumu daļas uzdevums ir parādīt pētāmā procesa, procedūru, kontroles praktisko darbību norisi muitas un nodokļu jomā. Studentam nepieciešams izstrādāt priekšlikumus atklāto problēmu novēršanai. Studiju projektu jāaizstāv pēc mācību priekšmeta apgūšanas.