Zinātniskais darbs(1),19/20-P

Doktora darbs Visaptverošā kvalitātes nodrošināšana sakņojas profesionālo kop(starp)nozaru zinību un pratības padziļinātās studijās, kas veicina zināšanu, prasmju un spēju sekmīgu piemērojumu strauji mainīgām darba tirgus vajadzībām. Programma ietver tehniskās un tehnoloģiskās zināšanas, procesu un norišu vadībprasmi un jaunveides spējas. Doktora studijās lietderīgos pētījumos padziļināmas, pilnveidojamas tehniskās un tehnoloģiskās zināšanas, sistēmu un procesu vadībprasme, jaunrades un jaunveides spējas. Doktora darbu izstrādā profesionālo studiju Visaptverošā kvalitātes nodrošināšana doktora studiju cikla noslēgumā, atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvara 8.līmeņa Kvalifikācijas raksturojumam: EQF 8 TQM. Izcilas attīstošas zinības uz iz(ap)zinātā, sasniegtā robežas profesionālās darbības / studiju jomā un radniecīgo jomu saplūsmē - kop(starp)nozaru zinībās. Visdziļigūtās un speciālās prasmes / rīcības, kā arī sintēzes un vērtēšanas pratība, kas nepieciešama nozīmīgāko problēmu / norišu pētījumos un jaunveidē un kuras aizstāj vai pārveido pastāvošās zinības vai profesionālo prasmi. Vērienīga līderība, apvienotas profesionālās un jaunveides spējas, pastāvība un izglītotāja aicinājums, aizrautība un nerimtība jaunu pilnvērtīgāku ieceru un produktīvāku rīcību īstenošanā nozīmīgās profesionālās darbības / studiju un pētniecības jomās.
Doktora darbu izstrādā Praktisko pētījumu metodoloģijā DMAIC, vispilnīgākā veikto pētījumu un iegūto rezultātu pārskata veidojumā:
. Promocijas darbā - disertācijā, autoreferētā
. Paplašinātā autoreferātā - izvērstā pētījumu publicējumu sistematizētā apskatā.
Doktora grāda iegūšanai Doktora darbu iesniedz aizstāvēšanai Promocijas padomē.