Maģistra darbs(1),19/20-P

Maģistra noslēguma darbs tiek rakstīts ar divām specificētām pētījumu metodēm. Pirmais, ar teorētisko literatūras, realizēto un publiski pieejamo e-studiju projektu sistemātisku pārskatu. Otrais, ar e-studiju projektu, kā metodi, kas atbild uz izvirzīto pētījumu jautājumu radoši un praktiski, demonstrējot maģistra līmeņa zināšanas, spējas un prasmes dotās programmas ietvarā. Otrā metode atbilst e-studiju tehnoloģiju pētījumu un attīstības projekta pieejai. E-studiju noslēguma projekta realizēšanas diapazons pieļauj sekojošas pētījumu realizācijas stadijas: (1) koncepcija, (2) dizains, (3) izstrāde, (4) izmēģināšana, (5) pilnveidošana un (6) ieviešana. Maģistra darba empīriskā jeb analītiskā daļa ir studenta izvēlētā problēma, kas saistīta ar kādu no sekojošām studiju programmas tēmām:
1) e-izglītības atziņās balstītu interaktīvu modeļu lietojamības aspekti un reālā efektivitāte;
2) datu izguves, analīzes un vizualizācijas pētījumi e-studiju vidēs;
3) lietotāju uzvedības pētījumi e-tehnoloģiju risinājumos;
4) e-studiju procesa organizēšanas un studiju atbalsta izaicinājumi;
5) multimediju lietojumu pētījumi un satura radīšanas izaicinājumi;
6) e-studiju tehnoloģiju lietotāju uzvedības pētījumi;
7) virtuālās laboratorijas efektivitātes novērtējums mācību satura apguvē;
8) virtuālās laboratorijas mijiedarbība ar tradicionālajām mācīšanas metodēm;
9) virtuālās realitātes tehnoloģiju izaicinājumi e-izglītībā.