Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi(1),19/20-P

Studiju priekšmetā "Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi" studenti apgūst zināšanas par individuālo aizsardzības līdzekļu iedalījumu kategorijās, par to atbilstības novērtēšanu. Studiju priekšmeta apguves laikā tiek iegūtas zināšanas par atsevišķu individuālo aizsardzības lidzekļu grupu raksturojumu, kā arī aizsardzības īpašībām atkarībā no darba vides riska. Tiek iegūta prasme organizēt darbības ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem uzņēmumā - iegāde, pielietojums, apkope un uzgabāšana. Iegūta izpratne par drošības zīmju pielietojumu darba vidē. Ir iegūta izpratne par kolektīvajiem aizsardzības līdzkļiem un to praktisko pielietojumu.