Pārvadājumi un transporta sistēmas(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Studiju priekšmets „Pārvadājumi un transporta sistēmas” analizē pārvadājumu procesu kā sistēmu, ko veido dažādi transporta veidi. Kursā sevišķa vērība pievērsta sistēmpieejas izmantošanai pārvadājumu procesa analīzē. .