Angļu valoda, Diāna Rūpniece, bakalaura studiju programma, 2019/20 rudens semestris

Apjoms daļās un kredītpunktos: 2 daļas, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti
Studiju kursa īstenošanas valodas:LV, EN
Anotācija: Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnā