Elektrisko mašīnu un iekārtu speckurss(1),19/20-R

Vispārināta elektrisko mašīnu teorija un tās pielietošana režīmu izpētei. Raksturlīknes. Speciālas elektriskās mašīnas. Elektrisko mašīnu regulēšanas sistēmas. Elektrisko aparātu speciālie režīmi. Drošuma un resursa noteikšana.