Angļu valoda. IT. 1. sem. J.Martinova

Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās
terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar
tekstu