Angļu valoda. Datorzinātnes. 1. sem. J.Martinova

Angļu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās
terminoloģijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar
tekstu specialitātē; 2) lietišķās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas spēju attīstīšana; 3)
klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. tml.; 4) rakstveida izteiksmes
attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). Programma sastādīta saskaņā ar Eiropas
Padomes izstrādātajam kopējām vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju
vērtējumā, ņemot vērā arī Baltijas valstu augstskolu valodu pedagogu LEONARDO projekta
rezultātus un kopējos ieteikumus, kuru izstrādāšanā piedalījās arī RTU Valodu Institūts