Pētniecība autotransportā(2),19/20-R

Studiju priekšmets veltīts dažādos autotransporta pētījumos izmantoto pētniecisko metožu izklāstam un analīzei. Studentiem radītas iespējas veikt patstāvīgu pētniecisku darbu un iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski mācību uzdevumos un praktiskajos darbos. Studiju priekšmetā izzināma autotransporta pētījumu būtība un pielietojums, izklāstīta pētījumu tipiskā veikšanas gaita un rīcību secība. Studentiem sniegtas teorētiskas zināšanas par autotransporta pētījumos izmantotajām pētniecības metodēm, veikta pielietojamo metožu analīze. Studiju priekšmetā padziļināti izskatīta autotransporta pētījumu specifika: izmantotā metodoloģija un pielietotās pētījumu metodes satiksmes drošības, autotransporta pārvadājumu, automobiļu konstrukcijas un ekspluatācijas pētījumos. Studiju kursā izklāstīta korektu mērījumu veikšanas (autotransporta pētījumu jomā pielietojami dažādu parametru mērījumi) metodoloģija, autotransporta jomā pielietojamo eksperimentu organizēšanas un veikšanas principi, iegūto datu apstrādes paņēmieni un metodes. Kursa saturā ietverta elektroniskajā vidē pieejamās informācijas iegūšanas paņēmienu izklāsts un izmantojamās informācijas lietderības analīze. Studentu uzmanība pievērsta pētījumu rezultātu publiskošanas veidiem un iespējām (rakstveida atskaišu, ziņojumu un slēdzienu sagatavošana; publisku paziņojumu un uzskates materiālu sagatavošana).