Sports (pašaizsardzības speckurss )(1),19/20-R

Mācību priekšmeta ietvaros studējošie gūst pamata iemaņas darbā ar teorētisko un praktisko bāzi, lai stājoties darba attiecībās tādā profesijā, kur ir paaugstināts riska līmenis jau būtu speciāli sagatavoti dažādām situācijām ,kā arī ikdienā varētu sevi un citus pēc iespējas pareizāk pasargāt situācijās, kad tiek apdraudēta veselība vai dzīvība. Attīstīt iemaņas un sniegt pamatzināšanas darbā ar normatīvajiem aktiem. Iepazīstināt studējošos ar speclīdzekļu un ieroču veidiem, to pielietojumu. Radīt studentiem izpratni par psiholoģisko stāvokļu veidiem stresa situācijās, kā arī pareiza uztura nozīmīgumu ikdienā, kā tas mijiedarbojas ar organisma darbību riska un stresa situācijās un kā sasniegt labākos rezultātus mērķu sasniegšanā.