Ekonomika(1),18/19-P

Priekšmets „Ekonomika” veido studentu izpratni par ekonomiku kā zinātni. Kursā paredzēts apgūt ekonomikā pastāvošās likumsakarības.
Kurss ietver ekonomiskās sistēmas, zināšanas par tirgu, ražošanu, izmaksām, ienākumiem, starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām, ekonomikas attīstību.