English.

Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā angļu valodā; apgūt specialitātes terminoloģiju utt.