Elektrisko mašīnu speckurss(1),18/19-P

Dota vispārināta elektrisko mašīnu teorija. Strāvu un spriegumu ģeometriskās vietas (hodogrāfi ) un to pielietošana elektrisko mašīnu izpētē. Speciālās elektriskās mašīnas.