Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Mācību priekšmets " Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs " sniedz izpratni par darba un veselības aizsardzību darba vietās, organizējot un vadot darbības šajā nozarē. Apgūstot priekšmetu, studenti iepazīstas ar nozares darbības daudzveidību, organizējot transporta muitas kontroli, veicot noliktavu sistēmas un sauszemes, jūras un dzelzceļa pārvadājumu darbības muitas operācijas. Ipaša uzmanībs tiek vērsta uz dažāda veida preču un materiālu drošu muitas kontroli.