Topic Name Description
Topic 1 File Priekšmeta apraksts un organizācija
Pamatinformācija par priekšmetu:
Mērķis un uzdevumi, 
Saturs, 
Rezultāti, 
Kā iegūt pozitīvu vērtējumu?, 
Organizācija, 
Ieteicamie materiāli, 
Kontakti, konsultācijas un komunikācija
File Pasniedzējas kontaktinformācija
File Nodarbību plāns v.1.4 [111RDK]
Nodarbību plāns un īss attiecīgās nodarbības saturs
File Nodarbību plāns v.1.2. [RDCM0]
Nodarbību plāns un īss attiecīgās nodarbības saturs
Page Pasniedzējas visu konsultāciju/eksāmenu kalendārs
Page 111RDK - eksāmenu un konsultāciju datumi
URL 111RDK - vērtējumu situācija uz 12.01.12.
Page RDCM0 eksāmenu un konsultāciju datumi
URL RDCM0 - vērtējumu situācija uz 12.01.12.
Topic 2 File Laboratorijas darbu uzdevumi un izstrādes norādījumi (v.2)
Organizatoriskie jautājumi (nodošanas un ieskaites kārtība)
uzdevumu obligātās un ieteicamās prasības un uzdevumu varianti
File Kontrolsaraksts (ņemt aizpildītu uz atrādīšanu/atsūtīt pa e-pastu pirms atrādīšanas!)
URL RDCM0: Laboratorijas darbu vērtējumi
URL 111RDK: Laboratorijas darbu vērtējumi
URL Dev Pascal
URL Dev C/C++
File Izsniegti 1. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
Izsniegto uzdevumu variantu numuri studentiem un izsniegšanas datums
File Izsniegti 1. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
1. laboratorijas darba variantu saraksts studentiem
File Piemērs: 1. Lab.d. 10. varianta programmas izejas kods
URL Izsniegti 2. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
Page Svarīgi par 2. Lab.d. izstrādi RDCM0 grupai!

URL LabD 2: 2-dimensiju masīva apstrādes piemērs ar funkcijām (C)
URL Izsniegti 2. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
URL Izsniegti 3. laboratorijas darba uzdevumu varianti RDCM0
URL Izsniegti 3. laboratorijas darba uzdevumu varianti 111RDK
Topic 3 File 111RDK: 1. kontroldarba piemērs
URL 1. KD piemēra 1. un 2. uzdevuma risinājumi [111RDK]
URL 1. KD piemēra prezentācijā iekļautie programmu izejas kodi [111RDK]
Page 1. Kontroldarba 4. uzd. atbildes [111RDK]
File RDCM0: 1. kontroldarba piemērs
Page 1. Kontroldarba 4. uzd. atbildes [RDCM0]
File RDCM0: 2. kontroldarba piemērs
File 111RDK: 2. kontroldarba piemērs
File 111RDK: 3. kontroldarba piemērs
File RDCM0: 3. kontroldarba piemērs
URL Kontroldarbu vērtējumi - RDCM0
URL Kontroldarbu vērtējumi - 111RDK
Topic 4 File Lekcija 1: Ievads par algoritmiem
Lekcijā tika apskatīti jautājumi:
Kas ir algoritms?
Kas raksturo algoritmus?
Kā algoritmus pieraksta?
Kas algoritmus saista ar programmēšanas valodām?
File 1. uzdevums 111RDK (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 1. uzdevuma risinājums (lekcijas pieraksti)
File 1. uzdevums RDCM0 (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 1. uzdevuma risinājums (lekcijas pieraksti)
File 2., 3. uzdevums (lekcijas pieraksti) [PDF]
Lekcija 1: 2. un 3. uzdevuma risinājumi (algoritma pieraksts blokshēmas veidā)
File 1. mājas darbs (neobligāts)
1. Mājas darbs (neobligāts) par tēmu 'algoritmi'.
File Lekcija 2: Ievads par programmēšanas valodām [PPT]
Lekcijā tika apskatītas sekojošas tēmas: 
programmēšanas valodu rašanās un attīstība, 
saistītie pamatjēdzieni un definīcijas, 
programmas veidošanas process, 
Pascal programmēšanas valoda
File Lekcija 3: Programmēšanas valodu pamati [111RDK]
Izstrādes vides šī priekšmeta ietvaros
Pirmā programma: ‘Sveiki, pasaule!’
Programmas struktūra
Mainīgais un konstante
Identifikators
Vienkāršie datu tipi
Darbības
Izteiksmes
Operatori
Piešķires operators
Izvades/Ievades operators
Standartfunkcijas
File 1. uzdevuma risinājums 111RDK
Lekcija 3: 1. uzdevuma risinājums
File Lekcija 3: Programmēšanas valodu pamati [RDCM0]
Izstrādes vides šī priekšmeta ietvaros
Pirmā programma: ‘Sveiki, pasaule!’
Programmas struktūra
Mainīgais un konstante
Identifikators
Vienkāršie datu tipi
Darbības
Izteiksmes
Operatori
 Piešķires operators
 Izvades/Ievades operators
Standartfunkcijas
File Lekcija 4: Darbības - sazarojuma operatori [111RDK]
Kāpēc nepieciešami sazarojuma operatori?
Nosacījuma jēdziens
Sazarojuma operatoru veidi:
  Nosacījuma
  Cikla
  Pārejas
File Lekcija 4: Darbības - sazarojuma operatori [RDCM0]
Kāpēc nepieciešami sazarojuma operatori?
Nosacījuma jēdziens
Sazarojuma operatoru veidi:
  Nosacījuma
  Cikla
  Pārejas
File Ld.: Darbības - sazarojuma operatori
Papildus noderīgās funkcijas un procedūras
1. Uzdevums – Kalkulators
2. Uzdevums – Maksimālais skaitlis no 100 random skaitļiem
3. Uzdevums – Skaitļu virknes pāra, nepāra skaitļu skaits, summas, vidējā vērtība
4. Uzdevums – Reizrēķina tabula skaitļiem no 1 līdz 10
5. Uzdevums – Lifts
6. Uzdevums – Skaitļa faktoriāls
7. Uzdevums – Tabula skaitļu kvadrātiem un kvadrātsaknēm 
8. Uzdevums – Vismazākā naturālā skaitļa atrašana, kuram spēkā nevienādība
9. Uzdevums – Laboratorijas darbu uzdevumi
File 1. uzdevums (Pascal): Kalkulators
File 2. uzdevums (Pascal): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
File 3. uzdevums (Pascal): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
File 1. uzdevums (C): Kalkulators
File 1. uzdevums (C): Kalkulators - vēl viens risinājuma piemērs
Risinājuma autors: Mikus Veits

Saglabājot ar paplašinājumu '.cpp', kompilējas arī kā C++ programma.
File 2. uzdevums (C): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
File 3. uzdevums (C): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
Uzrakstiet programmu, kas 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteiks:
  •  pāra un nepāra skaitļu skaitu,
  •  pāra un nepāra skaitļu summu,
  •  visu skaitļu vidējo vērtību.
File Ld.: Darbības - sazarojuma operatori
Sprints 2:
1. Uzdevums – Skaitļu virknes pāra, nepāra skaitļu skaits, summas, vidējā vērtība
2. Uzdevums – Fibonači skaitļu virkne
3. Uzdevums – Maksimālais skaitlis no 100 random skaitļiem
4. Uzdevums – Lifts
5. Uzdevums – Tabula skaitļu kvadrātiem un kvadrātsaknēm 
--------------------------
Papildus noderīgās funkcijas un procedūras
6. Uzdevums – Kalkulators
7. Uzdevums – Sprints 2 uzdevumu realizēšana
8. Uzdevums – Laboratorijas darbu uzdevumi
File Sprinta uzdevumi [10 min]
File 1. uzdevums (Pascal): 100 gad. sk. vid. vērt., pāra, nepāra sk. summa un skaits
Uzrakstiet programmu, kas 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteiks:
 pāra un nepāra skaitļu skaitu,
 pāra un nepāra skaitļu summu,
 visu skaitļu vidējo vērtību.
File 2. uzdevums (Pascal): Fibonaci skaitlu virkne
Uz ekrana jaizvada Fibonaci skaitlu virknes pirmie 15 locekli:
       virkne sakas ar: 1, 1 ...
       nakamos loceklus iegust saskaitot 2 iepriekšejos loceklus.
    Formals pieraksts:
            fn = 1, ja n = 1 un n = 2
            fn = fn-1 + fn-2, ja n > 2
File 3. uzdevums (Pascal): Maksimālais no 100 gadījuma skaitļiem
Uzrakstiet programmu, kas ļauj no 100 nejauši uzģenerētiem veseliem pozitīviem skaitļiem noteikt maksimālo skaitli.

File 6. uzdevums (Pascal): Kalkulators
File Lekcija 5: Strukturētie datu tipi - masīvi
Kas ir strukturētie datu tipi un kāpēc tie vajadzīgi?
Masīvi
   Apraksts
   Iedalījums un piemēri
   Tipiskas kļūdas
   Standartdarbības
File Lekcija 5: Strukturētie datu tipi - masīvi
File Sprinta uzdevumi [10 min]
URL Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums)
File Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums)
File Sprinta uzdevumi [10 min]
URL Lekcija 6: Strukturētie datu tipi - masīvi (turpinājums), Programmēšanas stils
File Sprinta uzdevumi [10 min]
File Sprinta uzdevumi [10 min]
URL 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
File 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
URL 7. Lekcija: Programmu piemēru izejas kodi (Pascal)
URL 7. Lekcija: Programmu piemēru izejas kodi (C)
File Ld3: Darbības - procedūras un funkcijas (uzdevumi)
URL LD4: Masīvu apstrāde ar funkcijām un procedūrām
URL 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
File 7. Lekcija: Darbības - procedūras un funkcijas
URL 7. Lekcijas programmu piemēru izejas kodi
File Ld3: Darbības - procedūras un funkcijas (uzdevumi)
URL Funkcijas un procedūras - programmas piemērs ar masīviem (Pascal)
File Sprinta uzdevumi [10 min]
URL 8. Lekcija: Rādītāji
File 8. Lekcija: Rādītāji
URL 8. Lekcijas programmas piemēru izejas kodi
URL Masīva apstrāde funkcijās, izmantojot rādītajus (C piemērs)
File Sprinta uzdevumi
URL 8. Lekcija: Rādītāji
File 8. Lekcija: Rādītāji
URL 8. Lekcijas programmas piemēru izejas kodi (Pascal)
File Sprinta uzdevumi
File 9. Lekcija: Simbolu virknes un to apstrāde
File 9. Lekcija: Simbolu virknes un to apstrāde (papildināts)
File 2. kontroldarba 1. uzdevums
File 10. lekcija: Failu apstrāde, Strukturētie datu tipi - ieraksti
File 10. lekcija: Failu apstrāde, Strukturētie datu tipi - ieraksti/struktūras
File 11. lekcija: Rādītāji (atkārtojums), Struktūras, Simbolu virknes piemēri
File 11. lekcija: Atkārtojums, Ieraksti
URL Pascal piemērs: Pārbaude, vai lietotājs ievadījis veselo skaitli
File Ld: Ieraksti un faili
File Sprinta uzdevumi [10 min]
URL Pascal piemērs: Ieraksti un faili
File 12. Lekcija: Strukturētie datu tipi, faili, simbolu virknes - turpinājums
File Sprinta uzdevumi [10 min] - 1. daļa
File Sprinta uzdevumi [10 min] - 2. daļa + Piemēri struktūrām ar rādītāju un masīvu sintaksi
File 13. lekcija: Programmēšanas valodu klasifikācija un lietojumsfēra
File 13. lekcija: Programmēšanas valodu klasifikācija un lietojumsfēra
File Sprinta uzdevumi [10 min]
Topic 5 URL Programmēšanas valodu vēsture - detalizēta laika skala no O'Reilly
Page Pascal resursi un materiāli
Ieteicamās grāmatas un resursi tīmeklī
URL The GNU Pascal manual
Page C resursi un materiāli
Ieteicamās grāmatas un resursi tīmeklī
URL Tipiskas C kļūdas
Saraksts ar tipiskajām kļūdām, kas gadās, strādājot ar C programmēšanas valodu
Page Java resursi un materiāli
Grāmatas un resursi tīmeklī
URL Ievads Datorzinātnē - video lekcijas no MIT (Python)
URL Domāt, kā datorzinātniekam (angliski, PDF formātā)
Ieteicama grāmata, apgūstot programmēšanas pamatus. Lai arī tās pamatā ir Python programmēšanas valoda, daudzas idejas ir pietiekoši vispārīgas, lai varētu tikt attiecinātas uz jebkuru programmēšanas valodu.

A. Downey, J. Elkner, Ch. Meyers, How to Think Like a Computer Scientist Learning with Python, Green Tea Press, Wellesley, Massachusetts