Tēma Nosaukums Apraksts
Fails DIM203 Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)
Fails DIM205 Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)
Fails DIM208 Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)
Fails DIM212 Matemātikas papildnodaļas (materiālzinībās)
Fails DIM206 Inženiermatemātika (ķīmijas profilam)
Fails Literatūras saraksts
Tēma 1 Fails Ortogonālas funkcijas
Fails Furjē rindas definīcija
Fails Furjē rinda pāra un nepāra funkcijām
Fails Furjē rinda neperiodiskām funkcijām
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 2 Fails Līnijintegrāļu definīcija
Fails Pirmā veida līnijintegrāļu aprēķināšana
Fails Otrā veida līnijintegrāļu aprēķīnāšana
Fails Līnijintegrāļu pielietojumi
Fails Virsmas integrāļu definīcija
Fails Pirmā veida virsmas integrāļu aprēķināšana
Fails Otrā veida virsmas integrāļu aprēķināšana
Fails Virsmas integrāļu pielietojumi
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 3 Fails Skalārs lauks
Fails Atvasinājums dotajā virzienā
Fails Skalāra lauka gradients
Fails Vektoru lauks
Fails Vektoru lauka plūsma
Fails Vektoru lauka diverģence
Fails Vektoru lauka cirkulācija
Fails Vektoru lauka rotors
Fails Hamiltona operators
Fails Potenciāls un solenoidāls lauks
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 4 Fails Kompleksā mainīgā funkcijas. Pamatjēdzieni.
Fails Kompleksā mainīgā funkcijas atvasinājums
Fails Kompleksā mainīgā funkcijas integrālis
Fails Kompleksā mainīgā funkciju rindas
Fails Rezīdiji, to pielietojumi integrāļu aprēķināšanā
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 5 Fails Laplasa transformācija
Fails Diferenciālvienādojumu atrisināšana, izmantojot Laplasa transformāciju
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 6 Fails Pamatjēdzieni
Fails Stīgas svārstību vienādojums
Fails Siltumvadīšanas vienādojums
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 7 Fails Kombinatorikas pamatlikumi
Fails Varbūtību teorijas pamatjēdzieni
Fails Varbūtību algebra
Fails Pilnā varbūtība un Beiesa formula
Fails Bernulli formula
Fails Gadījuma lielumi. Diskrētu gadījuma lielumu binomiālais un Puasona sadalījums
Fails Nepārtraukts gadījuma lielums
Fails Muavra-Laplasa lokālā un integrālā formula
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 8 Fails Pamatjēdzieni
Fails Statistiskie pamatrādītāji negrupētiem datiem
Fails Statistiskie pamatrādītāji grupētiem datiem
Fails Lineārā regresija un korelācija
Fails Nelineārā regresija
Fails Uzdevumu risinājumu paraugi
Tēma 9 Fails Nelineāru vienādojumu risināšana
Fails Noteikto integrāļu aprēķināšana
Fails Parasto diferenciālvienādojumu risināšana