Uzņēmējdarbības riski un to ekonomiskais novērtējums(Neklātienes,Vakara)(1),15/16-P

Uzņēmējdarbības risku būtība, veidi, vērtēšanas metodes. Finanšu risku analīze. Kredītriski, to veidi. Ražošanas tiešo investīciju risku vērtēšana. Investīciju un kredītu riski.