Research Methodology in Social Sciences(1),15/16-P

Priekšmets ir veltīts sociālo zinātņu pētījumu metodoloģijas izklāstam, kas palīdz studējošiem formulēt pētījuma struktūru un identificēt pētījuma veikšanai vispiemērotākās pētījuma metodes. Priekšmeta apguve ir balstīta uz iepriekš realizētu pētījumu analīzi, dažādu pētījuma metožu un instrumentu identificēšanu tajos. Priekšmeta apguves laikā studējošie plāno promocijas darba pētījuma struktūru un precizē tajā izmantojamās pētījumu metodes, kas tiks izmantotas turpmākajos pētījumos. Studējošajiem ir jāanalizē kvantitatīvie un kvalitatīvie dati, jāapraksta un jāprezentē pētījumu rezultāti.